Редакційна політика

Галузь та проблематика

До Віснику економіки транспорту і промисловості приймаються статті за напрямами:

- Державне регулювання економіки

- Проблеми транспортного комплексу України

- Економіка підприємства

- Інвестиційна та інноваційна діяльність

- Менеджмент і маркетинг

- Загальноекономічні питання

- Соціально-економічні питання

- Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

 

Політика розділів

Державне регулювання економіки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми транспортного комплексу України

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка підприємства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Менеджмент і маркетинг

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Загальноекономічні питання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціально-економічні питання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіко-правові питання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка та управління національним господарством

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря збірника. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження). 

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

 Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

 У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції збірника. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування. 

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності — засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

 У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля збірника для її опублікування за порядком черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері збірника). 

 Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.

 Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

 

Періодичність публікації

збірник виходить 4 рази на рік. Прийом статтей:

- 1-й збірник року - статті подаються до кінця лютого;

- 2-й збірник року - статті подаються до до кінця квітня;

- 3-й збірник року - статті подаються до кінця вересня;

- 4-й збірник - статті подаються до кінця листопада.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...