Історія журналу

Вісник економіки транспорту і промисловості 

Рік заснування:

2002

Проблематика:

висвітлення теоретичних і практичних досліджень у справі економіки транспортної і промислової галузей України

Тематика статей:

1. Державне регулювання

2 Економіка підприємства

3 Проблеми транспортного комплексу України

4 Соціально-економічні відносини

5 Інвестиції та інноваційна діяльність

6 Менеджмент та маркетинг

7 Економічна психологія, етика, мораль та культура бізнесу

8 Загальноекономічні питання

Реферативні бази даних:

назва БД, назва видання у БД:

elibrary.ru:

GoogleScholar профиль:

http://www.kart.edu.ua/ 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38805

https://scholar.google.com.ua/citations?user

 

 

ISSN

2075-4892

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:

 КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015р.

Фахова реєстрація у ВАК України:

 Наказ  Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 № 1328

Галузь науки:

08.00.03 — економіка та управління національним господарством;
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Українська державна академія залізничного транспорту