DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.159749

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

І В Соломніков, Г Є Островерх

Анотація


В статті обґрунтовані та розглянуті проблеми розвитку залізничного транспорту України та запропоновано удосконалення державного механізму управління розвитком залізничної галузі в умовах структурного реформування для забезпеченні стійких позицій евроінтеграційного вектору, формування конкурентного середовища та стабільного функціонування галузі. Запропоновано підхід щодо реалізації механізму державного управління розвитком залізничної галузі України з визначенням основних цілей.


Ключові слова


євроінтеграція, державне управління, залізничний транспорт, розвиток, реформування, залізнична галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань В. Л. Державне регулювання промислового розвитку України / В. Л. Дикань, М. В. Корінь //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – №. 61- С.9-19.

Дикань В.Л. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. - № 28. – С. 13-20.

Дикань В.Л. Механізм створення залізнично-транспортно-промислової групи в сучасних умовах розвитку залізничного транспорту України / В.Л. Дикань, М.В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2009. - № 26. - С. 13-18.

Дикань В.Л. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. - Х.: УкрДАЗТ, 2009. - № 28. – С. 13-20.

Дикань В.Л. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євро інтеграційному просторі/ В.Л. Дикань, Г.Є. Островерх// Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник наукових праць. – Х. : УкрДУЗТ, 2018. – № 62. – С. 11–19.

Овчиннікова В.О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія/ В.О. Овчиннікова // Х. : УкрДУЗТ, 2017. –427 с.

Якименко Н. В. Методологічні основи державного регулювання розвитку залізничного транспорту України / Н. В. Якименко. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №31. – С. 197–202.

Матвієнко В.В. Державний механізм реформування залізничної галузі: європейський досвід / В.В. Матвієнко // Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. Серія: Державне управління: зб. наук. пр. – Маріуполь: ДонДУУ, 2015. – Т. ХVІ. – Вип. 297. – С.122-132.

Толстова А.В. Роль державного регулювання в процесі детінізації економіки України / А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - №40. – С. 303-306.

Данько М. І. Транспортно-логістична система в межах міжнародних транспортних коридорів та її вплив на транзитні можливості України / М. І. Данько // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2011. - № 34. - С. 15-16.

Економіка залізничного транспорту [Текст]: підручник за ред. І.Ю.Кулаєв, Ю. С. Бараша, М. В. Гненного; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2014.-480 с.

Дейнека О. Г. Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – №. 25. – С. 62-65.

Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом країни: 2-е вид.,перероб. і доп / Ю.С. Бараш. – Дніпропетровськ.- 2006. - 259 с.

Ейтутіс Г. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації / Г. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко //Економіст. – 2012. – №8. – С. 64–69.

Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційна система залізничного транспорту як економічна категорія / В. П. Ільчук, Є. М.Сич // – 2001.

Компанієць В. В. Стратегія людського розвитку та зміни у підготовці кадрів залізничного транспорту / В. В. Компанієць // Вісник економіки транспорту та промисловості. - №31.- 2010.- С.203-211.

Кірдіна О.Г. Необхідність науково-виробничої інтеграції як форми реалізації інвестиційно-інноваційного проекту організації швидкісного рухузалізницями України / О. Г. Кірдіна // Вісник ХНАУ. -2010. - № 10. - С. 183-194.

Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. №187 // Законодавство / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-%D0%BF (дата звернення: 22.11.2016). – Назва з екрану.

Галабурда В. Г. Единая транспортная система / В. Г. Галабурда. – Москва: Транспорт, 2001. – 303 с.

Довідник основних показників роботи регіональних філій ПАТ «Українська залізниця» (2002-2017 роки). – Київ: ПАТ «Українська залізниця». Управління статистики, 2018. – 39 с.

Островерх Г.Є. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств залізничного транспорту України / Г.Є. Островнрх // Вісник економіки транспорту та промисловості Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2016. - № 55. – С. 58-63

Сущенко Р. Розвиток залізничного транспорту в Україні: проблеми державного регулювання [Електронний ресурс] / Р. Сущенко / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/.../12srvpdr.pdf (дата звернення: 22.11.2016). – Назва з екрану.

Орлова В.М. Проблема Євроінтеграції вітчизняного залізничного транспорту в контексті теоріїсистем управління / В.М.Орлова// –Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/6619-Problema_%D1%94vro%D1%96ntegra%D1%81%D1%96%D1%97_v/1.html– Назва з екрану.

Токмакова І.В. Дослідження сутності стійкого розвитку залізничного транспорту / І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №29. – С.227-229.

Заєць Г.П. Компетентність як складова характеристики трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту / Г.П. Заєць // Вісник економіки транспорту та промисловості Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2017. - № 59. – С. 117-122.

Каличева Н. Є. Активізація діяльності державних інститутів в

процесах реформування залізничного транспорту / Н. Є Каличева. О. Ю. Чередниченко //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – №. 64. – С. 222-231.

Соломніков, І.В. Інвестиційне забезпечення техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспорту / І.В. Соломніков // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. – № 60, С. 223 -228.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892