DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.160781

КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЗМІНА ПАРАДИГМИ

О М Полякова, О В Шраменко

Анотація


В статті розглянуто сутність та особливості сучасного кооперативного підприємництва. Відмічено, що найсильнішими конкурентними перевагами системи кооперації є широкі можливості диверсифікації і інтеграції її діяльності. Досліджено світовий досвід функціонування різноманітних моделей кооперативних формувань. Розглянуто взаємодію організацій кооперації з іншими формами господарювання в рамках території на базі кластерного підходу.

Віздначено, що для для розвитку в Україні колективного підприємництва необхідна реалізація заходів державної підтримки, створення опорних структур колективного підприємництва, розвиток демократичних засад в управлінні підприємствами.


Ключові слова


кооперація, кооперативне підприємництво, конкурентні переваги, інтеграція, розвиток, інкубатори колективних підприємств, кластер

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко, С.Г. Основи кооперації [Текст] : навч. посібник / С.Г. Бабенко, С.Д. Гелей, Я. А. Гончарук, Р. Я. Пастушенко.– К. : Знання, 2004. – 470 с.

Гончаренко, В.В. Соціально-економічна ефективність кооперативних підприємств та національних кооперативних систем (нові теоретико-методологічні підходи) [Текст] / В.В. Гончаренко, А.І. Мілька // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : «Економічні науки» – 2016. – № 2 (74). – С. 9-17.

Гринюк, Н.А. Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України [Текст] / Н. А.Гринюк// Молодий вчений. – 2018. №4 (56). – С. 776 – 779.

Денисова, И.Н. Потребкооперация: третий сектор экономики страны актуальные проблемы современного кооперативного предпринимательства [Текст] /И.Н. Денисова //Российское предпринимательство. – 2010. № 1 (2). – С.4-8.

Державна служба статистики України. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Дикань, В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера [Текст] / В.Л. Дикань // Українські залізниці. – 2014. – № 9 (15) – С. 22-26.

Дикань, В.Л. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства [Текст] / В.Л. Дикань, А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 63 – С. 9-19.

Корінь, М.В. Промислово-логістична системи України як форма інтеграції транспорту та промисловості [Електронний ресурс] / М.В. Корінь // Ефективна економіка. – 2011. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=867

Косарева, Ю.В. Принципы и возможности кооперативного предпринимательства в современных условиях [Текст] / Ю.В. Косарева //Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2018. – № 7 (61) – С. 38-41.

Мілька, А.І. Ефективність соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації [Текст] : дис. ... канд екон. наук : 08.00.04 / А. І. Мілька. – Полтава, 2016. – 197 с.

Міценко, Н.Г. Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Н. Г. Міценко. – Львів, 2015. – 43 с.

Обруч, Г.В. Дослідження сутності поняття кластера та процесу кластеризації [Текст] / Г.В. Обруч // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи». – Львів, 2016. – С.565-568.

Окландер, М.А. Стратегії розвитку підприємств споживчої кооперації України [Текст]: монографія / М.А. Окландер, О.П. Чукурна, В.В. Гончаренко. – Одеса : Екологія, 2007. – 324 с.

Осадчук, Ю.М. Організаційно-економічний механізм формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації [Текст] : дис. ... канд екон. наук : 08.00.03 / Ю. М. Осадчук . – Львів, 2016. – 224 с.

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Суліменко, Л.А. Перспективи розвитку кооперації в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] /Л.А. Суліменко, А.В. Киян //Кооперативні читання: 2018 рік С. 77-81. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/9077/1/Cooperative_2018_77-81.pdf

Токмакова, І.В. Сутність стратегічного партнерства на залізничному транспорті [Текст] / І. В. Токмакова. // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 41. – 2013.– С. 132.

Ушкаренко, Ю.В. Концептуальні засади забезпечення ефективного розвитку кооперації в Україні [Текст] / Ю.В. Ушкаренко // Економічний простір. – 2017. №117. – 119-128.

Федорчук, О.М. Економіко-правовий підхід до діяльності кооперативних підприємств [Текст] / О.М. Федорчук, Ю.В. Ушкаренко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. Серія Економіка. Спецвипуск 33. Частина 2. – С. 285-288.

Хабибуллин, Р.И. Коллективное предпринимательство в России: к вопросу об организационно-экономических мерах поддержки становления и развития [Текст] / Р.И. Хабибуллин// Российское предпринимательство. – 2016. – Т. 17. – № 18. – С. 2235–2256.

Шраменко, О.В. Обгрунтування напрямків створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту [Текст] / О.В. Шраменко, К.Ю. Яковлева // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - № 48. - С. 79-83.

Шраменко, О.В. Розвиток споживчої кооперації в сучасних умовах [Текст] / О.В. Шраменко, О.С. Огринчук, О.Є. Онищенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 64 – С. 102-108.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892