DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173187

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Маковоз, А. С. Зайцева

Анотація


Узагальнення підходів науковців до розуміння сутності логістичного забезпечення дозволило визначити, що під поняттям логістичного забезпечення підприємства слід розуміти сукупність прийомів, методів та елементів реалізації логістики для оптимального забезпечення підприємства товарно-матеріальними та інформаційними потоками. Логістичне забезпечення діяльності підприємства - це комплексний процес мобілізації, накопичення, розподілу ресурсів за основними бізнес - процесами логістичного обслуговування клієнтів, а також здійснення планування, контролю, моніторингу та інших процедур, спрямованих на ефективне та раціональне використання економічних ресурсів та зниження ризику в діяльності оператора ринку логістичних послуг. Управління логістичним забезпеченням є необхідною умовою підвищення якості управління фінансовими потоками логістичного процесів розрізі формування вхідних (доходів) та вихідних витрат) потоків за операційною діяльністю, оскільки будь - який елемент логістичної бази логістичної системи має вплив на формування, швидкість та злагодженість даних потоків. З урахуванням цієї позиції, логістичне забезпечення - це діяльність, що здійснюється логістичним провайдером з метою оптимального використання наявних економічних ресурсів.


Ключові слова


логістика, управління, підприємство, ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуржій Н.Г. Інтеграційна взаємодія маркетингу та логістики як підґрунтя стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку [Електронний ресурс] / Н. Г. Гуржій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 11. - С. 28-32.

Азаренков Г.Ф. Методичні підходи до управління промисловим підприємством на засадах логістики[Електронний ресурс] / Г. Ф. Азаренков, І. П. Дзьобко // Економічний нобелівський вісник. - 2015. - № 1. - С. 3–9.

Біловодська О.А. Оптимізація торгової площі підприємства на основі логістичного підходу як засіб раціоналізації ресурсного забезпечення [Електронний ресурс] / О. А. Біловодська, Т. В. Кириченко // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. - 2015. - № 2. - С. 40-47.

Бородіна О. А. Інтеграція логістики та маркетингу для формування інноваційного потенціалу економіки [Електронний ресурс] / О. А. Бородіна // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 31(1). - С. 77-84.

Костіна К.В. Методика визначення ефективності логістики збуту підприємств АПК [Електронний ресурс] / К. В. Костіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2015. - Вип. 13. - С. 101-105.

Андрушкевич З.М. Маркетингові дослідження рівня маркетингового та логістичного забезпечення функціонування машинобудівних підприємств Хмельницької області [Електронний ресурс] / З. М. Андрушкевич // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 2. - С. 105-113.

Аникин Б. А. Логистика : [учебник] / Б. А. Аникин. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 327 с.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посіб./ В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, І.В.Токмакова, О.В.Маковоз, О.В.Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с

Дикань В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера [Текст] / В.Л. Дикань// Міжнародний техніко-економічний журнал «Українські залізниці», липень 2014. -№9(15). - С.23-26.

Дикань В.Л, Вдосконалення організаційно - управлінської структури забезпечення взаємодії залізничного транспорту і промисловості [електронний ресурс] / В. Л. Дикань, А. С. Глазкова // «Інтелект XXІ»: Науковий економічний журнал. - 2016.- Вип. № 5.- С. 57-62 - режим доступу: www.intellect 21.nuft.org.ua
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892