DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173194

ГОМЕОСТАТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. О. Піддубний, Л. І. Піддубна

Анотація


У статті проаналізовано механізм функціонування системи «підприємство – зовнішній ринок» як гомеостатичної системи; розроблено гомеостатичну модель регулювання та координації результатів в системному комплексі міжнародної економічної діяльності підприємства, що ґрунтується на збалансуванні його внутрішніх і зовнішніх результативних потоків.


Ключові слова


регулювання, координація, результати, система, підприємство, зовнішній ринок, гомеостатична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные законо-мерности / И. В. Прангишвили. – М. : СИНТЕГ, 2000. – 528 с.

Makin A.J .Global Imbalances, Exchange Rates and Stabilization Policy /A.I. Makin.- Basingstoke: PalgraveMacmikkan,2009.-176 p.

Геєць В.М. Економічна кібернетика /В.М. Геєць, Ю.Г. Лисенко, В.М. Вовк, І.С. Благун, В.В. Вітлінський//Підручник у 2 т.- Донецьк:ТОВ « Юго-Восток, ЛТД», 2005. -508 с.

Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Зима А.Г., Чернова Н.Л. Модели оценки и анализа цикличности развития экономической системы /Моделирование социально-экономической системы: теория и практика: Монография: /Под ред. В.С. Пономаренка, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. – Х.: ФАП Александрова И. М.; ИД «ИНЖЭК», 2011. – с. 183-197.

Христиановский В.В, Щербина В.П. Анализ несоответствия в динамических моделях экономических процессов. – Вісник Хмельницького національного університету. – Том.1, Економічні науки. – Хмельницький, 2006.- с. 21-32.

Тищенко А.Н., Кизим Н.О., Догадайло Я.В. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография.-Х: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с.

Cannon W. The wisdom of the body / W. Cannon – London, Kegan Paul, French, Frubner and Co., 1992. –Р. 237–301.

Эшби У. Р. Конструкция мозга / У. Р. Эшби; [пер. с англ.]. – М.: Иностр. лит., 1962. – 362 с.

Perls F. The gestalt approach eye witness to therapy Science Behavior / F. Perls – Books, 1973.

Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – [2-е изд.] – М. : Сов. Радио, 1968. – с. 322.

Новосельцев В.Н. Гомеостаз систем управления/ В.Н. Новосельцев // Автоматика и телемеханика. – 1973. – № 5. – С.98–114.

Воронкова А.Е. Управлінські рішення в забезпеченні конку-рентоспроможності підприємства: організаційний аспект :Монографія/ А.Е. Воронкова, Н.Г. Калюжна, В.І. Отенко – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 512 с.

Конкурентоспроможність національної економіки. За ред. Б.Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2005. – 582 с.

Криворотов В.В. Методология формирования механизма управ-ления конкурентоспособностью предприятия. / В.В. Криворотов. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. – 238 с.

Основы теории системного похода / В. Колесников. – К. : Наук. думка, 1988. – 176 с.

Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. – М. : Мир, 1973. – 344 с.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892