DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173195

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ»

Т. Г. Сухорукова, Д. А. Дорошенко, С. В. Литвин

Анотація


У статті проведено аналіз розвитку вітчизняного машинобудування в цілому і підприємств оборонно-промислового комплексу України, зокрема, за останні 20 років.  Машинобудування завжди було базою формування валового національного продукту України.  На момент здобуття незалежності машинобудівний комплекс був одним з найбільш розвинених секторів економіки республіки.  Однак сьогодні і вчені і практики розуміють, що «радянський» потенціал галузі практично вичерпався, а, отже, потрібна нова індустріалізація економіки.  Державний концерн «Укроборонпром» представляє собою об'єднання підприємств оборонно-промислового комплексу України, які перебувають під державним управлінням.  З точки зору розвитку економіки, підприємства ОПК виконують ряд важливих функцій: виробничу: беруть участь у формуванні ВВП;  соціальну: створюють і заповнюють робочі місця;  податкову: роблять відрахування до бюджетів країни;  експортно-валютну: поставка за кордон продукції військового призначення;  забезпечення валютних надходжень;  інноваційну: використання і розвиток передових технологій при виробництві продукції.  Відзначається, що сьогодні вітчизняне машинобудування, в тому числі і оборонне, не може виступати в якості прикладу фінансової стабільності, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості.  Кількість підприємств галузі щорічно скорочується.  Скорочення підприємств машинобудування є основною причиною нестабільних обсягів виробництва машинобудівної продукції.  У відносному вираженні витрати бюджету України на оборону відповідають світовим стандартам.  В Україні витрати на оборону постійно зростають;  проте, велика їх частина пов'язана з придбанням зарубіжної техніки і змістом відповідних адміністрацій, а не з розробкою власної продукції.  До основних проблем, які вирішують підприємства машинобудування, слід віднести: високий знос основних фондів, низький їх технічний рівень;  низький рівень платоспроможності споживачів продукції;  недосконалість механізму кредитування;  високі ставки кредиту;  нерозвиненість інфраструктури ринку;  відсутність механізму плавного виходу на ринки збуту своєї продукції.  Охарактеризовані перспективи розвитку машинобудівних підприємств УОП, які зводяться до вирішення головних завдань: освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;  зниження трудомісткості і енергетичних витрат;  впровадження у виробництво високих технологій;  збільшення темпів зростання наукомісткої, високотехнологічної продукції;  пошук нових ринків збуту;  орієнтація на потреби власного ринку і посилення експортних можливостей;  виведення з управління низькорентабельних підприємств за допомогою приватизації.  У заключній частині статті зазначається, що у вітчизняному машинобудуванні закладені суперечливі тенденції розвитку.  Підприємства галузі зберегли певний потенціал, який сьогодні необхідно розвивати і стимулювати, в тому числі і за рахунок державних програм.


Ключові слова


економіка України, машинобудування, промислове виробництво, державний концерн «Укроборонпром», зайнятість в машинобудуванні, інвестиції в машинобудування, фінансова стабільність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Тяжелая промышленность Украины за 20 лет независимости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://delo.ua/special/tjazhelaja-promyshlennost-ukrainy-za-20-let-nezavisimosti-163752/

Д. Королев. Машиностроение Украины: и снова шаг назад // Еженедельник 2000. - №7. – 15 – 21 февраля 2013.

Концерн Укроборонпром – Офіційний сайт. – Режим доступу: https://ukroboronprom.com.ua/uk/

Карачина Н.П. машинобудування України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку за умов економічної кризи // [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2881/1/11.pdf

Касич А.О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України // Актуальні проблеми економіки, 2007. - №7 (73). – С. 32-40

Хаджинова Е.В. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Users/8C74~1/AppData/Local/Temp/1193-2419-1-PB-1.pdf 7. Лукьянова В.В. Машиностроение в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития / В.В. Лукьянова, Т.В. Цвигун // Проблемы экономики и менеджмента. – 2013. - №1 (17). – С. 77 – 87

Герасимчук В.И. Факторы лидерства на мировом рынке машиностроительной продукции // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2015. - №3. – С. 84 – 104.

Филипишин И.В. Анализ состояния и особенностей развития предприятий машиностроения // Вісник економічної науки України, 2012. - №1. – С. 191 – 196.

Л. Ксенз. Три года без зарплаты. Почему рабочие "Укроборонпрома" сидят без денег, и кто осваивает миллиардные военные госзаказы // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://strana.ua/articles/analysis/180193-pochemu-rabochie-ukroboronproma-sidjat-bez-deneh-i-kto-osvaivaet-milliardnye-voennye-hoszakazy.html

Дикань В.Л., Толстова А.В. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства // Вісник економіки і промисловості. – 2018. – № 63. – С. 9 – 20.

У Верховній Раді намагаються ліквідувати «Укроборонпром» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://today.ua/u-verhovnij-radi-namagayutsya-likviduvati-ukroboronprom/

Дикань В.Л., Корінь М.В. Державне регулювання промислового розвитку України // Вісник економіки і промисловості. – 2018. – № 61. – С. 9 – 19.

Романенко В. А. Развитие машиностроения в Украине: системный подход // Экономика Украины. – 2013. - №10 (615). – С. 56 - 66].

Об утверждении Государственной программы развития машиностроения на 2006-2011 годы: Постановление Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2006 г. № 516 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:zakon2.rada.ua/laws/shaw/516-2006-%DO%BF

Корінь М.В., Кривда В.М. Теоретичні засади підвищення рівня технологічної безпеки залізничного транспорту // Вісник економіки і промисловості. – 2017. – № 59. – С. 68 – 75.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892