МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280075

Ключові слова:

управління, управління економічною безпекою, стратегії підприємства, методи активізації мислення, мотивація, поведінкові психотипи

Анотація

Система управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту – це комплекс заходів, спрямованих на нетрадиційне рішення поставлених завдань при найбільш ефективному використанні наявного потенціалу в умовах ризику і невизначеності на основі критеріїв створювального задоволення. Якщо мова йде про довгострокову діяльність, яка є характерною для підприємств залізничного транспорту та полягає в постійній інтеграції інноваційних ідей, поновленні та адаптації продукції до умов ринку, необхідно використовувати новітні техніки управління. Посилення конкурентної боротьби, інноваційні зміни на світовому ринку транспортних послуг змушують змінювати характер управлінських взаємодій, а також основних компетенцій співробітників підприємств залізничного транспорту. Все це вимагає творчого підходу і оновлення всієї системи управління залізничним транспортом, яка на сьогоднішній день є досить консервативною. Згідно проведених реформ залізниці повинні  працювати як єдиний механізм, основна мета якого полягає у задоволенні потреби споживача за допомогою постійного вдосконалення професіоналізму всіх співробітників і підвищення їх творчої активності. Різкі зміни досить складно сприймаються будь-яким підприємством, не кажучи вже про таку потужну структуру як АТ "Укрзалізниця". Таким чином, немає сенсу будувати нову модель управління: слід використовувати новітні методики і технології, які спонукають працівника до праці. Ми пропонуємо  використовувати методи активізації мислення в сукупності з методами мотивації, заснованими на поведінкових психотипах людини.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, Український державний університет залізничного транспорту

д. е. н., професор

І. В. Воловельська, Український державний університет залізничного транспорту

к. е. н., доцент

Посилання

А. Алексеев, Л. А. Громова Діагностика «Індивідуальні стилі мислення» https://infourok.ru/diagnostika individualnye-stili-myshleniya-a-alekseeva-lgromovoj-4190152.html).

Бос Евелін Видавництво: Фенікс , 2008 г.Серія: Школа розвитку Детальніше: https://www.labirint.ru/books/164828/

Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, І. В. Воловельська, О. В. Маковоз. - Х .: УкрДАЗТ, 2011. - 243 с.

Дикань В.Л. Управління бізнесом [Текст]: підручник / Дикань В.Л., Панченко С.В., Маслова В.О., Воловельська І.В.- Х .: УкрДАЗТ, 2017. -315 с.

Дикань В.Л., Воловельская І.В. Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства // Вісник економіки транспорту и промісловості.-2018.-№64.-С.1-18

Марков С.Л., Захаров А.І. Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем інтернет-ресурс https://geniusrevive.com/metody-aktivizatsii-tvorchestva-i-tvorcheskogo-resheniya-upravlencheskih-problem/

Половинчук Д.Ю. Моделі управління підприємством: типи, характеристики, ключовий принцип реалізації. Міжнародний економічний форум 2012.-http: //www.rusnauka.com/30_NNM_2012/Economics/6_119530.doc.htm.

Сучасні технології таконцепції управління персоналом [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.hr-director.ru/article/63462-red-qqq-15-m4-sovremennye-tehnologii-kontseptsii-upravleniya-personalom.

Koestler A . The Act of creation. London: Hutchinson, 1964. 751 р.

REFERENCES

A.Alekseev, LAGromova Diagnosis "Individual styles of thinking" https://infourok.ru/diagnostika-individualnye-stili-myshleniya-a-alekseeva-l-gromovoj-4190152.html)

Bos Evelyn Publisher: Phoenix, 2008Series: School of Development Read more: https://www.labirint.ru/books/164828/

Дикань В.Л. Economic security of the enterprise [Text]: textbook. manual nickname / VL Dykan, IV Volovelska, OV Makovoz. - H .: UkrDAZT, 2011. - 243 p.

Dikan, VL Business management [Text]: textbook / Dykan, VL, Panchenko SV, Maslova VO, Volovelska IV- Kh .: UkrDAZT, 2017. - 315 p.

Dikan VL, Volovelskaya IV Conceptual approaches to ensuring the economic security of the enterprise // Bulletin of Transport and Industry Economics.-2018.- №64.-P.1-18.

Markov SL, Zakharov AI Methods of activating creativity and creative solution of managerial problems - Internet resource https://geniusrevive.com/metody-aktivizatsii-tvorchestva-i-tvorcheskogo-resheniya-upravlencheskih-problem/

Polovinchuk D.Yu. Enterprise management models: types, characteristics, key implementation principle. International Economic Forum 2012.-http: //www.rusnauka.com/30_NNM_2012/Economics/6_119530.doc.htm.

Modern technologies and concepts of personnel management [Electronic resource]. - Access mode: http://www.hr-director.ru/article/63462-red-qqq-15-m4-sovremennye-tehnologii-kontseptsii-upravleniya-personalom.

Koestler A .: The Act of creation. London: Hutchinson, 1964. 751 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства