РОЗВИТОК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Автор(и)

  • І. Ю. Зайцева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ю. І. Бобров Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280100

Ключові слова:

активні операції, активи, кредитні операції, інвестиції, банківська установа, банківська система, кредитний портфель, цінні папери, валютний курс, доларизація

Анотація

У статті розглянуто особливості активних банківських операцій, а також проаналізовано у динаміці сучасний стан основних активних операцій комерційних банків України. Досліджені стан та динаміку основних складових активів банківської системи України, а також визначено та систематизовано фактори, що впливають на 
стійкість вітчизняних комерційних банків.

Біографії авторів

І. Ю. Зайцева, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, професор

Ю. І. Бобров, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Азаренкова Г.М. Управління фінансовими ресурсами банку: монографія / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, В.Г. Сословський. – Київ: УБС НБУ, 2012.

Звіт про визначення рейтингової оцінки №ALINC-КРП-008-ОН / Національне рейтингове агентство «Рюрік» // – К.: Режим доступу: https://bankalliance.ua/system/article_docume nts/documents/000/000/013/original/ALINC- %D0%9A%D0%A0%D0%9F-008- %D0%9E%D0%9D.pdf?1595401439

Бобрик М.М. Финансовая устойчивость коммерческого банка / М.М. Бобрик // Банковское дело. – № 8. – 2011.

Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського та реального секторів економіки України / О. Вовчак, Н. Поляк // Вісник НБУ. - 2017. - № 8.

Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. – К. : Центр учбової літератури, 2010.

Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського та реального секторів економіки України / О. Вовчак, Н. Поляк // Вісник НБУ. – 2009. – № 8.

Міщенко В. Реструктуризація кредитів в умовах кризи: світовий досвід і можливості застосування в Україні / В. Міщенко, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник НБУ. – 2015. – № 5.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Добринь С.В. Аналіз впливу факторів фінансової безпеки на фінансову стійкість банків / С.В. Добринь, І.Б. Убілава // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29.

REFERENCES

Azarenkova G.M., Bilomistna I.I., Soslovsky V.G. (2012) Upravlinnya finansovymy resursamy banku [Management of financial resources of the bank]. Kyiv: University of Banking of the National Bank of Ukraine.

Zvit pro vyznachennya reytynhovoyi otsinky №ALINC-КРП-008-ОН [Rating report №ALINC-КРП-008-ОН]. National rating agency "Rurik". Available at: https://bankalliance.ua/system/article_documents/documents/000/000/013/original/ALINC-

%D0%9A%D0%A0%D0%9F-008-%D0%9E%D0%9D.pdf?1595401439 (accessed 9 July 2020).

Bobrik M.M. (2011) Finansovaya ustoychivost' kommercheskogo banka [Financial stability of a commercial bank]. Banking, no. 8.

Vovchak O., Polyak N. (2017) Prychyny ta naslidky vplyvu svitovoyi finansovoyi kryzy na rozvytok bankivsʹkoho ta realʹnoho sektoriv ekonomiky Ukrayiny [The causes and consequences of the global financial crisis on the banking and real sectors of the economy Ukraine] NBU Bulletin, no. 8.

Budnik M.M., Martysheva L.S., Sablina N.V. (2010) Finansovyy rynok [Financial market] Kyiv: Center for Educational Literature.

Vovchak O., Polyak N. (2009) Prychyny ta naslidky vplyvu svitovoyi finansovoyi kryzy na rozvytok bankivsʹkoho ta realʹnoho sektoriv ekonomiky Ukrayiny [The causes and consequences of the global financial crisis on the banking and real sectors of the economy Ukraine] NBU Bulletin, no. 8.

Mischenko V., Krilova V., Nikonova M. (2015) Restrukturyzatsiya kredytiv v umovakh kryzy: svitovyy dosvid i mozhlyvosti zastosuvannya v Ukrayini [Credit restructuring in a crisis: world experience and applications in Ukraine] NBU Bulletin, no. 5.

Pro banky i bankivsʹku diyalʹnistʹ: Zakon Ukrayiny vid 07.12.2000 № 2121-III [On banks and banking: Law of Ukraine of 07.12.2000 № 2121-III]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (accessed 3 July 2020).

Dobrin S.V., Ubilava I.B. (2010) Analiz vplyvu faktoriv finansovoyi bezpeky na finansovu stiykistʹ bankiv [Analysis of the impact factors of financial security to the financial stability of banks] Bulletin of Transport Economics and Industry, no. 29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства