ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ДО ЗАГРОЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0600-7329
  • А. С. Ямпольська Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280106

Ключові слова:

залізничний транспорт, кризовий стан, зовнішні виклики, адаптація, підхід, інструменти

Анотація

У статті досліджено стан та тенденції розвитку залізничного транспорту України. На основі ідентифікації наростання обсягів технічно непридатної інфраструктури, збільшення парку морально застарілих та фізично зношених вагонів, погіршення рівня інноваційного розвитку залізничної компанії і зниження якості сервісного обслуговування клієнтів встановлено поглиблення кризового стану залізничного транспорту. Зазначено, що на сьогодні загострення внутрішніх проблем розвитку залізничного транспорту в значній мірі зумовлено негативним впливом факторів зовнішнього середовища його функціонування. На основі цього доведено доцільність удосконалення підходу до забезпечення адаптації залізничного транспорту до зовнішніх викликів. Вивчення наукових пропозицій щодо побудови системи і механізмів забезпечення адаптації залізничного транспорту до негативних змін у зовнішньому середовищі дозволило встановити доцільність застосування нових методів та інструментів забезпечення стабільного функціонування залізничного транспорту. Розкрито підхід до забезпечення адаптації залізничного транспорту до зовнішніх викликів, який ґрунтується на сучасних трендах забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту і визначає інструменти досягнення його адаптації до зовнішніх кризових явищ.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

А. С. Ямпольська, Український державний університет залізничного транспорту

студентка

Посилання

Дикань В. Л. Індустріальноінноваційні центри як основа технологічного розвитку українських залізниць. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2017. № 58 (Додаток). С. 7 – 9.

Дикань В.Л., Воловельская И.В. Обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта как основной составляющей его экономической безопасности. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 1. С. 82–85.

Овчиннікова В. О., Харламова І. М. Адаптивне управління залізничним транспортом України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15. Ч.2. С. 55–59.

Токмакова І.В., Овчиннікова В.О., Корінь М.В. Структурно-організаційні трансформації на залізничному транспорті як основа його інтеграції в європейський транспортно-логістичний простір. Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. В. Ареф’євої. Київ: ФЕБА, 2020. С. 213 – 222.

Токмакова І.В. Адаптивна система управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. . №57. С. 137 – 143.

Токмакова І. В. Інтелектуальні технології удосконалення адаптивного управління на залізничному транспорті. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 303 – 319.

Статистична інформація. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 15.01.2021).

В четвертом квартале 2020 г. Укрзализныця получит рекордные 17,6 млрд грн доходов от грузоперевозок. Медіа центр «Магістраль» АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://info.uz.ua/news/u-chetvertomukvartali-2020-r-ukrzaliznitsya-otrimaerekordni-176-mlrd-grn-dokhodiv-vidvantazhoperevezen (дата обращения: 17.01.2021).

«Укрзализныця» намерена в 2021 г. увеличить капвложения до 27,2 млрд грн. Интерфакс. Украина: веб-сайт. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/707200.html (дата обращения: 05.02.2021).

Проект фінплану УЗ на 2021 рік передбачає 27,2 млрд грн капінвестицій. gmk.center: веб-сайт. URL: https://gmk.center/ua/news/proekt-finplanuuz-na-2021-rik-peredbachaie-27-2-mlrd-grnkapinvesticij/ (дата обращения: 20.02.2021).

Укрзалізниця у 2020 році сплатила до місцевих бюджетів понад 3,7 млрд грн земельного податку, а за останні два роки – 7,5 млрд грн. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-12/534244/ (дата звернення: 20.02.2021).

Укрзалізниця у 2021 році планує капітально відремонтувати понад 80 залізничних та пішохідних мостів. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-3/535402/ (дата звернення: 18.02.2021).

Укрзалізниця в 2021 році планує оновити майже 400 км колій. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-6/534745/ (дата звернення: 18.02.2021).

«Укрзализныця» в 2020 году купила 28 пассажирских вагонов. Экономическая правда: веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/01/21/670232/ (дата обращения: 20.02.2021).

«Укрзализныця» за 11 мес. отремонтировала почти 12 тыс. грузовых вагонов. Интерфакс. Украина: веб-сайт. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/713200.html (дата обращения: 22.02.2021).

«Укрзализныця» переходит на европейскую практику закупок комплектующих, –эксперт. Центр транспортных технологий: веб-сайт. URL:https://cfts.org.ua/news/2020/06/26/ukrzaliznytsya_perekhodit_na_evropeyskuyu_praktiku_zakupok_komplektuyuschikh_ekspert_59411 (дата обращения: 16.01.2021).

REFERENCES:

Dykan V.L. (2017) Industrialnoinnovatsiini tsentry yak osnova tekhnolohichnoho rozvytku ukrainskykh zaliznyts [Industrial and innovation centers as the basis for technological development of Ukrainian Railways]. Bulletin of Economics of Transport and Industry. № 58. P. 7 – 9.

Dykan V.L., Volovel'skaja I.V. (2016) Obespechenie konkurentosposobnosti zheleznodorozhnogo transporta kak osnovnoj sostavljajushhej ego jekonomicheskoj bezopasnosti [Ensuring the competitiveness of railway transport as the main component of its economic security]. Odessa National University Herald. Economy. Vol. 21. № 1. P. 82 – 85.

Ovchynnikova V. O., Kharlamova I. M. (2017) Adaptyvne upravlinnia zaliznychnym transportom Ukrainy [Adaptive management of railway transport in Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the world economy. Vol. 15.2. P. 55 – 59.

Tokmakova I.V., Ovchynnikova V.O., Korin M.V. (2020) Strukturnoorhanizatsiini transformatsii na zaliznychnomu transporti yak osnova yoho intehratsii v yevropeiskyi transportnolohistychnyi prostir [Structural and organizational transformations in railway transport as the basis for its integration into the European transport and logistics space].

Adaptive Enterprise Management in the context of non-technological reproduction. Kyiv, Ukraine. P. 213 – 222.

Tokmakova I.V. (2017) Adaptyvna systema upravlinnia innovatsiinym rozvytkom zaliznychnoho transportu Ukrainy [Adaptive management system for innovative development of railway transport in Ukraine]. Bulletin of Economics of Transport and Industry. № 57. P. 137 – 143.

Tokmakova I.V. (2015) Intelektualni tekhnolohii upravlinnia na zaliznychnomu transporti [Intelligent technologies for improving adaptive control in railway transport]. Bulletin of Economics of Transport and Industry. № 50. P. 303 – 319.

Official website of State statistics service of Ukraine (2019), ―Statistical information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Jan 2021).

Official website of Media center ―Magistral JSC ―Ukrzaliznytsya‖ (2020), ―In the fourth quarter of 2020, Ukrzaliznytsia will receive a record UAH 17.6 billion in revenue from cargo transportation, available at: https://info.uz.ua/news/u-сhetvertomukvartali-2020-r-ukrzaliznitsya-otrimaerekordni-176-mlrd-grn-dokhodiv-vidvantazhoperevezen (Accessed 17 Jan 2021).

Interfax. Ukraine: website (2020), ―Ukrzaliznytsia intends to increase its capital investment to UAH 27.2 billion in 2021, available at: https://interfax.com.ua/news/economic/707200.html (Accessed 05 Feb 2021). 10 gmk.center: website (2020), ―The draft financial plan of UZ for 2021 provides for UAH 27.2 billion of capital investments, available at: https://gmk.center/ua/news/proekt-finplanuuz-na-2021-rik-peredbachaie-27-2-mlrd-grnkapinvesticij/ (Accessed 20 Feb 2021).

Official website of JSC “Ukrzaliznytsya” (2021), ―Ukrzaliznytsia paid more than UAH 3.7 billion of land tax to local budgets in 2020, and over the past two years – UAH 7.5 billion, available at: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-12/534244/(Accessed 20 Feb 2021).

Official website of JSC “Ukrzaliznytsya” (2021), ―Ukrzaliznytsia plans to overhaul more than 80 railway and pedestrian bridges in 2021, available at: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-3/535402/ (Accessed 18 Feb 2021).

Official website of JSC “Ukrzaliznytsya” (2021), ―Ukrzaliznytsia plans to upgrade almost 400 km of tracks in 2021, available at: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-6/534745/ (Accessed 18 Feb 2021).

The economic truth: website (2021), ―Ukrzaliznytsia bought 28 passenger cars in 2020, available at: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/01/21/670232/ (Accessed 20 Feb 2021).

Interfax. Ukraine: website (2020), ―Ukrzaliznytsia" for 11 months. repaired almost 12 thousand freight cars, available at: https://interfax.com.ua/news/economic/713200.html (Accessed 22 Feb 2021).

Centre for transportation technology: website (2020), ―Ukrzaliznytsia" is switching to the European practice of purchasing components – expert, available at:https://cfts.org.ua/news/2020/06/26/ukrzaliznytsya_perekhodit_na_evropeyskuyu_praktiku_zakupok_komplektuyuschikh_ekspert_59411 (Accessed 16 Jan 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України