ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Д. Д. Торопова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280111

Ключові слова:

підприємства туристичної індустрії, глобальні тренди, комплементарність, синергетичність, сталий розвиток, підхід, міжсекторальна співпраця

Анотація

Сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії свідчать про те, що внаслідок поширення пандемії коронавірусу та посилення соціальної ізольованості країн відбулося критичне скорочення туристичних потоків і, як наслідок, поглиблення кризового стану галузі. На основі дослідження особливостей розвитку світової туристичної індустрії встановлено, що провідними країнами як альтернатива міжнародного туризму на сьогодні розглядається стимулювання внутрішнього попиту на туристичні послуги.
Встановлено, що Україною до сьогодні туристична галузь не розглядалася як стратегічний пріоритет соціально-економічного розвитку країни і відповідно державою ігнорувалася необхідність розвитку її туристичного потенціалу. Зважаючи на стійку тенденцію скорочення туристичних потоків Україною доведено доцільність
розроблення нових механізмів та інструментів забезпечення сталого зростання туристичної індустрії. На основі встановлення глобальних трендів розвитку туризму розроблено підхід до забезпечення сталого розвитку підприємств туристичної індустрії, що враховує принципи комплементарності та синергетичності і розкриває
етапи забезпечення сталого зростання підприємств галузі.

Біографія автора

Д. Д. Торопова, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Дикань В. В., Дикань Е. В., Белецкая Д. А. Формирование имиджевой привлекательности региона. 2019. Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 березня 2019 р., м. Харків). Харків : Цифра-Принт, 2019. С. 156 – 161.

Дикань В. Л., Толстова А. В. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 9 – 19.

Дикань В. Л., Токмакова І. В., Овчиннікова В. О., Корінь М. В., Толстова А. В. Основи бізнесу : навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 290 с.

Малик Л. В. Развитие туризма в Украине как фактор реализации национальных интересов страны. Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка. 2015. № 10. С. 53 – 61.

Панченко С. В., Дикань В. Л., Шраменко О. В., Полякова О. М., Уткіна Ю. М. Підприємництво. Ч. 2 : Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Рябова Т. А. Стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_ 2018/51.pdf (дата звернення: 28.02.2021).

Токмакова І. В., Шатохіна Д. А., Мельник С. В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 283 – 291.

Трегубов О. С. Особливості туристичної індустрії та її роль в економіці. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 1 (21). С. 190 – 200.

Юрченко Ю. Ю. Концептуальные направления развития внутреннего туризма в Украине. Экономика Украины. 2016. № 6 (647). С. 29 – 39.

Сергей Пирожников: Пять трендов индустрии туризма в 2021 году. snob.ru: веб-сайт. URL: https://snob.ru/entry/200532/ (дата звернення: 27.02.2021).

Как коронавирус меняет мировую туриндустрию. vedomosti.ru: веб-сайт. URL: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2020/12/20/851707-antivirus-puteshestvii (дата обращения: 27.02.2021).

VR-приложение «Киев: с утра до рассвета» - первый виртуальный тур по столице Украины. lenovo.ua: веб-сайт. URL: https://lenovo.ua/ru/blog/vr-dodatok-kiyiv-z-ranku-do-svitanku-pershij-virtualnij-tur-stoliceyu-ukrayini (дата обращения: 01.03.2021).

Украину в прошлом году посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем в 2019-м – Гостуризм. УкрИнформ: веб-сайт. URL:

https://www.ukrinform.ru/rubric-tourism/3200687-ukrainu-v-proslom-godu-posetili-v-cetyre-raza-mense-inostrancev-cem-v-2019m-gosturizm.html (дата обращения: 02.03.2021).

Статистична інформація. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.03.2021).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/168-2017-%D1%80#n5 (дата

звернення: 01.03.2021).

Про затвердження плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 р. № 84-р. Законодавство України: веб-сайт. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/84-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 28.02.2021).

МКІП представило проєкти цифрової трансформації у сфері культури та туризму. Міністерство культури та інформаційної політики України: веб-сайт. URL: https://mkip.gov.ua/news/5022.html (дата звернення: 03.03.2021).

Магниты Украины. Правительство запустило проект по поиску новых символов страны, среди «жюри» - президент и премьер. Новости бизнеса: веб-сайт. URL:

https://nv.ua/ukraine/events/novye-simvoly-ukrainy-pravitelstvo-zapustilo-proekt-podat-zayavku-novosti-ukrainy-50051433.html (дата обращения: 02.03.2021).

Новости в сфере туризма. УкрІнформ: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ru/tag-turizm (дата обращения: 04.03.2021).

REFERENCES

Dikan V. V., Dikan E. V. and Beleckaja D. A. (2019), “Formation of the image attractiveness of the region”, Suchasni tendentsii ta innovatsiini napriamy rozvytku turystychnykh destynatsii [Current trends and innovative directions of development of tourist destinations], Kharkiv, Ukraine, March 29, pp. 156 – 161.

Dykan V. L. and Tolstova A. V. (2018) Rozvytok ekonomiky Ukrainy na osnovi pryntsypu rivnopravnosti vidnosyn derzhavy, biznesu ta suspilstva [Development of the Ukrainian economy based on the principle of equal relations between the state, business and society], Bulletin of Economics of Transport and Industry, № 63, рр. 9 – 19.

Dykan V. L., Tokmakova I. V., Ovchynnikova V. O., Korin M. V. and Tolstova A. V. (2018), Osnovy biznesu [Business basics], USURT, Kharkiv, Ukraine.

Malik L. V. (2015) Razvitie turizma v Ukraine kak faktor realizacii nacional'nyh interesov strany [Development of tourism in Ukraine as a factor of realization of national interests of the country], Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics, № 10, рр. 53 – 61.

Panchenko S. V., Dykan V. L., Shramenko O. V., Poliakova O. M. and Utkina Yu. M. (2018), Pidpryiemnytstvo. Realizatsiia pidpryiemnytskoi diialnosti u suchasnykh rynkovykh umovakh

[Entrepreneurship. Implementation of entrepreneurial activity in modern market conditions], USURT, Kharkiv, Ukraine.

Riabova T. A. (2018) Stan ta perspektyvy rozvytku turystychnoi haluzi v Ukraini [State and prospects of development of the tourism industry in Ukraine], Efficient economy, № 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/51.pdf (Accessed 28 Feb 2021).

Tokmakova I. V., Shatokhina D. A. and Melnyk S. V. (2018) Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Strategic management of enterprise development in the context of digitalization of the economy], Bulletin of Economics of Transport and Industry, № 64, рр. 283 – 291.

Trehubov O. S. (2016) Osoblyvosti turystychnoi industrii ta yii rol v ekonomitsi [Features of the tourism industry and its role in the economy], Economics and management organization, № 1 (21), рр. 190–200.

Jurchenko Ju. Ju. (2016) Konceptual'nye napravlenija razvitija vnutrennego turizma v Ukraine [Conceptual directions of development of domestic tourism in Ukraine], Economy of Ukraine, № 6 (647), рр. 29 – 39.

snob.ru: website (2020), “Sergey Pirozhnikov: Five trends of the tourism industry in 2021”, available at: https://snob.ru/entry/200532/ (Accessed 27 Feb 2021).

vedomosti.ru: website (2020), “How the coronavirus is changing the global travel industry”, available at: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2020/12/20/851707-antivirus-auteshestvii (Accessed 27 Feb 2021).

lenovo.ua: website (2018), “VR app “Kiev: from morning till dawn” – the first virtual tour of the capital of Ukraine”, available at: https://lenovo.ua/ru/blog/vr-dodatok-kiyiv-z-ranku-do-svitanku-pershij-virtualnij-tur-stoliceyu-ukrayini (Accessed 01Mar 2021).

ukrinform.ru: website (2021), “Last year, Ukraine was visited by four times fewer foreigners than in 2019-Gosturizm”, available at: https://www.ukrinform.ru/rubric-tourism/3200687-ukrainu-v-proslom-godu-posetili-v-cetyre-raza-mense-inostrancev-cem-v-2019m-gosturizm.html (Accessed 02 Mar 2021).

Official website of State statistics service of Ukraine (2020), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 01 Mar 2021).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On approval of the strategy for the development of Tourism and resorts for the period up to 2026”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/168-2017-%D1%80#n5 (Accessed 01 Mar 2021).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), “On approval of the action plan to support the sphere of Culture, protection of cultural heritage, development of creative industries and tourism”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/84-2021-%D1%80#Text (Accessed 28 Feb 2021).

Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine (2021), “MKIP presents digital transformation projects in the field of culture and tourism”, available at: https://mkip.gov.ua/news/5022.html (Accessed 03 Mar 2021).

nv.ua: website (2019), “Magnets of Ukraine. The government has launched a project to find new symbols of the country, among the “jury” - the president and the prime minister”, available at: https://nv.ua/ukraine/events/novye-simvoly-ukrainy-pravitelstvo-zapustilo-proekt-podat-zayavku-novosti-ukrainy-50051433.html (Accessed 02 Mar 2021).

ukrinform.ru: website (2021), “News in the field of tourism”, available at: https://www.ukrinform.ru/tag-turizm (Accessed 04 Mar 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства