ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Автор(и)

  • В. О. Маслова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Т. Г. Сухорукова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280352

Ключові слова:

глобалізація, ринок праці, трудова міграція, країна-реципієнт, країна-донор, географія міграції, наслідки трудової міграції

Анотація

Статтю присвячено питанням розвитку трудової міграції та дослідженню її впливу на формування сучасного ринку праці. Відзначається, що основними тенденціями сучасної трудової міграції є: зростання частки міжнародних мігрантів в загальній чисельності населення; збільшення частки жінок-мігрантів і молоді; зростання тривалості резиденції трудових мігрантів в країні-реципієнті; домінування міграції в розвинені країни. Підкреслюється, що трудова міграція має позитивні і негативні наслідки як для країни-донора, так і для країни-реципієнта. До числа позитивних моментів слід віднести: часткове вирішення питання нестачі трудових ресурсів, поповнення бюджету країни, підвищення добробуту населення. Разом з тим підкреслюється, що неконтрольована трудова міграція призводить до втрати кваліфікованих кадрів, погіршення поло-вікової структури населення, розмиття етносу, криміналізації цього явища і нелегальній торгівлі людьми. У висновку теоретичних досліджень відзначається, що характер впливу трудової міграції на ринок праці носить двоїстий характер. Посилення позитивних наслідків трудової міграції можливо тільки при активному втручанні в ці процеси держави.

Біографії авторів

В. О. Маслова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Т. Г. Сухорукова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Скрипник Н.Є. Сучасні тенденції міжнародної трудової міграції трудових ресурсів. – [Електронний ресурс]. - URL: http://www.bses.in.ua/ journals/2016/12-1_2016/10.pdf

Демоскоп Weekly // Електрона газета, 2017. - №753-754. - [Електронний ресурс]. - URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0753/barom01.php

Петрова О.В. Некоторые теоретические аспекты исследования феномена миграции населения // Экономика: теория и практика, 2018. - No 1 (49). – С. 100-112

Piore, М. Birds of Passage : Migrant Labor and Industrial Societies / M.Piore. - UK: Cambridge University Press, 1999. – 240 р.

Lee, E. A Theory of Migration / E. Lee // Demography. - 1966. - No 3. - P. 47-57.

Трудовая миграция // Международая Организация Труда (МОТ), 2018. - [Електронний ресурс]. - URL: https: https://www.ilo.org/moscow/ news/WCMS_652374/lang--ru/index.htm

Панченко С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Раковская В. С., Соловьѐва Н. Н., Туманова И. А. Трудовая миграция: последствия для стран-доноров и стран-реципиентов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. [Електронний ресурс]. - URL: http://www.science-еducation.ru/article/view ? id=9443

World Migration Report 2017 – The Future of Migration: Building Capacities for Change. – Geneva: International Organization for Migration, 2017. 273 p.

Social Remmittances revisited-2011. / Levitt P., Lamba-Nieves D. – [Електронний ресурс]. - URL: https://www.google.com.ua/webhp?tab=mw&ei=5jiDVPP6NIHDgwS5n4CgAw&ved=0CAUQqS4oAg#q=levit%2C1998%2C+2001%3B+Levit+%2 +Lamba-Nives%2C+2001

Гайдуцький А.П. Масштаби трудової міграції українців за кордон / А.П. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2017. - № No 8. - С. 82 - 86.

REFERENCES

Skrupnuk N.E. (2016) Sychasni tendenzii miczarodnoi trudovoi migrazii trudovuch resyrsiv [Current trends in international labor migration]. – Available at: http://www.bses.in.ua/ journals/2016/12-1_2016/10.pdf (accessed 12.02.21)

Demoscop Weekly (2017) [Demoscop Weekly] // Electrona gazeta [Electronic newspaper]. - №753-754. - Available at: http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0753/barom01.php (accessed 15.02.21)

Petrova O.V. (2018) Necotorue teoretuchni aspektu issledovansja fenomena migrazii naselensja [Some theoretical aspects of the study of the phenomenon of population migration]. Economica teorija I praktuka [Economics: theory and practice] (electronic journal), vol. 1(49), pp. 100 - 112

Piore М. (1999) Birds of Passage : Migrant Labor and Industrial Societies / M.Piore. - UK: Cambridge University Press. - 240 р.

Lee E. A Theory of Migration (1966) / E. Lee // Demography. - No 3. – P. 47-57.

Trudovaja migrazija (2018) [Work migration] Трудовая миграция // Megdunarodnaja Organizazija Truda [The International Labour Organization], 2018. - Available at: https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_ 652374/lang-ru/index.htm (accessed 22.02.21)

Panchenko S.V., Dy`kan` V.L., Shramenko O.V., Polyakova O.M., Utkina Yu.M. (2016) Teorety`chni osnovy` organizaciyi pidpry`yemny`cz`koyi diyal`nosti [Theoretical bases of the organization of business activity]. Pidpry`yemny`cztvo [Business]. Xarkiv: UkrDUZT. (in Ukrainian)

Rakovskaja V.S., Solovjova N.N., Tumanova I.A. (2013) Trudovaja migrazija: posledstvija dlja stran-rezipientov [Labor migration: implications for donor and recipient countries] Modern problems of science and education? no. 3. - Available at: http://www.science -education.ru/ru/article/view?id=9443 (accessed 18.02.21)

World Migration Report (2017) –The Future of Migration: Building Capacitiesfor Change. – Geneva: International Organization for Migration, 2017. 273 p.

Social Remmittances revisited-2011. / Levitt P., Lamba-Nieves D. – Available at: https://www.google.com.ua/webhp?tab=mw&ei=5jiDVPP6NIHDgwS5n4CgAw&ved=0CAUQqS4oAg#q=levit%2C1998%2C+2001%3B+Levit+%2+Lamba-ives%2C+2001(accessed 11.02.21)

Gaiduzckii A.P. (2017) Mascytabu trodovoi migrazii ukrauziv za kordon [ The scale of labor migration of Ukrainians abroad] Economy and state, No.8, pp. 82 - 86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання