ЕВОЛЮЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • М. В. Кондратюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0102-5501
  • Г. В. Обруч Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9082-2344
  • Н. Л. Фролова ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280421

Ключові слова:

мале та середнє підприємництво, державна політика, еволюція системи державного регулювання, інструменти, етапи

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку малого та  середнього підприємництва в Україні. Встановлено, що в значній мірі кризовий стан суб’єктів малого та середнього бізнесу зумовлений недосконалістю нормативно-правової системи і багаторічною практикою декларативного виконання стратегічних та програмних ініціатив активізації розвитку суб’єктів цієї сфери. Вивчення еволюції становлення та розвитку системи державного регулювання малого та середнього
підприємництва в Україні дозволило ідентифікувати основні етапи її трансформації, що відображають зміни законодавчої бази та  інструментів державного  регулювання цієї сфери. Розкрито етапи трансформації системи державного регулювання малого
та середнього підприємництва в Україні і їх характерні риси.  Доведено, що подальша  гармонізація вітчизняного законодавства до світових правових норм та вимог реалізації державної політики у сфері малого та середнього підприємництва і
повноцінне виконання затверджених державою ініціатив забезпечення їх сталого зростання сприятиме розбудові ефективно функціонуючого та  конкурентоспроможного сектору малого і середнього бізнесу в Україні.

Біографії авторів

М. В. Кондратюк, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Г. В. Обруч, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Н. Л. Фролова, ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

к.е.н., ст. викл.

Посилання

Беззубова М. О. Регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України». Київ, 2010. 22 с.

Безугла Л. С. Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 6. С. 89-92.

Дикань В. В. Формування стратегії державного регулювання створення та функціонування промислово-логістичної системи. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. Вип. 47. С. 15-19.

Дикань В.Л., Корінь М.В. Державне регулювання промислового розвитку України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 9-19.

Дикань В.Л., Шраменко О.В. Стратегічні орієнтири державного регулювання суб‘єктів малого та середнього бізнесу. Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю

підприємств у цифровому економічному просторі : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Ареф‘євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – С. 47-55.

Дикань В.Л. Государственное управление развитием экономики Украины в условиях «третьей волны» глобализации. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 43. С. 11-20.

Мареніченко В.В. Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: дис. … канд. наук з держ. управ.: 25.00.02; Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дніпро, 2017. 255 с.

Шраменко О. В. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на основі розвитку інформатизації економічних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 59. С. 32-37.

Діяльність суб‘єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2019 рік.

Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/12/Dsvsmm_19.pdf (дата звернення: 02.12.2020).

Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. № 698-XII. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/698-12 (дата звернення: 12.11.2020).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 15.11.2020).

Про Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1996 р. № 404. Законодавство України: веб-сайт. URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/404-96-%D0%BF (дата звернення: 16.11.2020).

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 641-р. Законодавство України: веб-сайт. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80#n9 (дата звернення: 17.11.2020).

Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80 (дата звернення: 21.11.2020).

Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» (―Doing Business): Розпорядження Кабінету Міністрів

України від 04.12.2019 р. № 1413-р. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1413-2019-%D1%80#n16 (дата звернення: 28.11.2020).

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року: Розпорядження

Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. № 66-р. Законодавство України: веб-сайт. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#n8 (дата звернення: 28.11.2020).

Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. № 853-р.

Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/853-2020-

%D1%80#Text (дата звернення: 29.11.2020).

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%»: что нового? smebanking.news: веб-сайт. URL:

https://smebanking.news/ru/25051-programma-dostupnye-kredity-5-7-9-rasshiryaetsya-no-ukrainskij-biznes-xochet-bolshego/ (дата обращения: 10.12.2020).

REFERENCES:

Bezzubova M. O. Rehuliuvannia rozvytku maloho ta seredn'oho biznesu v Ukraini Regulation of small and medium-sized business development in Ukraine], PhD Thesis, Economics and business management. Kyiv: State institution ―Institute of Economics and forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2010.

Bezuhla L. S. (2011) Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnyts'koi diial'nosti v Ukraini [Mechanisms of state regulation of entrepreneurial activity in Ukraine], Investment: practice and experience, vol. 6. pp. 89-92.

Dykan V.V. (2014) Formuvannia stratehii derzhavnoho rehuliuvannia stvorennia ta funktsionuvannia promyslovo-lohistychnoi systemy [Formation of a strategy for state

regulation of the creation and functioning of the industrial and logistics system], Bulletin of

the Economics of Transport and Industry, vol. 47. pp. 15-19.

Dykan V.L. and Korin M.V. (2018) Derzhavne rehuliuvannia promyslovoho rozvytku Ukrainy [State regulation of industrial development of Ukraine], Bulletin of the Economics of Transport and Industry, vol. 61. pp. 9-19.

Dykan V.L and Schramenko O.V. (2019) Stratehіchnі orіientyry derzhavnoho rehuliuvannia subiektіv maloho ta serednoho bіznesu [Strategic guidelines for state regulation of small and medium-sized business entities]. In: Strategic Aspects of Managing Enterprise ompetitiveness in the Digital Economic Space: A Collective Monograph. Kyiv, pp. 47 – 55.

Dykan V.L. (2013) Gosudarstvennoe upravlenie razvitiem ekonomiki Ukrainy v usloviyakh ―tret'ey voln globalizatsii [State management of economic development in Ukraine in the

―third wave of globalization], Bulletin of the Economics of Transport and Industry, vol. 43. pp. 11-20.

Marenichenko V.V. Mekhanizmy realizatsii derzhavnoho rehuliuvannia iakisnoho rozvytku maloho ta seredn'oho biznesu v Ukraini [Mechanisms for implementing state regulation of the

qualitative development of small and medium-sized businesses in Ukraine], PhD Thesis, Public administration mechanisms. Dnipro: Dnipropetrovsk state agrarian and economic University, 2017.

Shramenko O. V. (2017) Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnyts'koi diial'nosti na osnovi rozvytku informatyzatsii ekonomichnykh system [Improvement of state regulation of entrepreneurial activity based on the development of informatization of economic systems], Bulletin of the Economics of Transport and Industry, vol. 59. pp. 32-37.

The official site of State statistics service of Ukraine (2020), ―Activities of large, medium, small and microenterprises in 2019, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ 2020/zb/12/Dsvsmm_19.pdf (Accessed 2 Dec

.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine ―On entrepreneurship, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/698-12 (Accessed 12 Nov 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine ―Constitution Of

Ukraine, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D

%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 15 Nov 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), ―Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine ―On the concept of state policy for small business development, available at:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/404-96-%D0%BF (Accessed 16 Nov 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), ―Order Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine ―On approval of the concept of the national program for the development of small and medium-sized businesses for 2014-2024, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80#n9 (Accessed 17 Nov 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), ―Order Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine ―On approval of the strategy for the development of small and medium-sized businesses in Ukraine for the period up to 2020, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80 (Accessed 21 Nov 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), ―Order Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine ―On approval of the action plan for deregulation of economic activity and improvement of the business climate, the action plan for improving Ukraine's position in the World Bank's doing Business rating (―Doing Business), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1413-2019-%D1%80#n16 (Accessed 28 Nov 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), ―Order Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine ―On approval of the concept of implementation of the state policy in the field of promoting the development of socially responsible business in Ukraine for the period up to 2030, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#n8 (Accessed 28 Nov 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), ―Order Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine ―On approval of the action plan for the implementation of the concept of state policy implementation in the field of promoting the development of socially responsible business in Ukraine for the period up to 2030, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/853-

-%D1%80 (Accessed 29 Nov 2020).

smebanking.news: website (2020), Hydrogen Available loans 5-7-9% program: what's new? Available at: https://smebanking.news/ru/25051-programma-dostupnye-kredity-5-7-9-rasshiryaetsya-no-ukrainskij-biznes-xochet-bolshego/ (Accessed 10 Dec 2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством