СВІТОВИЙ ДОСВІД ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГУ З ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ — ПОЧАТОК РОЗРОБКИ НОВІТНЬОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Автор(и)

  • О. В. Бакалінський НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Ukraine
  • В. В. Маліцький НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280496

Ключові слова:

ринок, вантажні перевезення, вагони, залізниця, тариф, ціноутворення, підхід, принципи, індивідуальна еластичність попиту, управлінські процедури

Анотація

Сьогодні акціонерне товариство «Українська залізниця» при наданні
вантажних вагонів у користування працює в умовах конкуренції. Ціна на таку послугу є вагомим засобом боротьби з конкурентами. Проте підхід до ціноутворення, який
нині використовується товариством, залишається неринковим. Це призвело до падіння попиту на вагони товариства впродовж 2019-2020 рр. більш ніж удвічі. Тож його зміна та ревізія відповідних  управлінських процедур є  нагальною потребою.
Автори формулюють шість  принципів ціноутворення в сучасних умовах. Однак залишалось незрозумілим, як саме АТ «Укрзалізниця» може перейти до їх практичної реалізації. Тому метою даного дослідження є впорядкування напрацювань вітчизняних фахівців з ціноутворення у вантажних  залізничних перевезеннях та висновків з історії і світового досвіду в цій царині. Таке вивчення  покликано створити платформу знань, яка стане запобіжником від помилкових рішень менеджменту АТ «Укрзалізниця», а також буде слугувати початком розробки новітньої моделі ціноутворення. При
розв’язанні дослідницьких завдань було використано критичний аналіз праць українських фахівців, результати якого стали початковою точкою проведення аналізу.
Зі 143 країн, в яких існує залізничний транспорт, було відібрано 15 держав з найбільшою протяжністю  залізничних колій. Відбір 19 текстів до розгляду було проведено за словами-запитами «ціноутворення» та «залізничні вантажні  перевезення», в тексті мали бути відомості щодо стану конкуренції. Зроблено висновки, що інституційне становище залізничного транспорту на ринку вантажних перевезень не впливає однаковим чином на зміст набору основних чинників  ціноутворення. Принципово відмінні підходи до ціноутворення можуть враховувати однакові ключові фактори впливу на ціну. Загальних пояснень причин, чому саме
залізничний транспорт країни має певний підхід до ціноутворення, також немає.
Однак аналіз історії розвитку ціноутворення на вантажні перевезення залізницями
країн світу підтверджує, що найдосконалішого рівня воно досягає при піклуванні з боку
держави. Реалізація визначених авторами принципів ціноутворення в АТ «Укрзалізниця» має спиратись на запровадження нових та  оновлення існуючих управлінських процедур, опис яких приведено.

Біографії авторів

О. В. Бакалінський, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

д.е.н., професор

В. В. Маліцький, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

аспірант

Посилання

Основні засади здійснення державної власності щодо акціонерного товариства «Українська залізниця». Постанова Кабінету Міністрів України. Офіційний вісник України від 06.08.2019. — 2019 р., № 59, с. 19, стаття 2022.

Антимонопольний комітет України. Звіт за результатами дослідження ринку перевезень вантажів залізничним транспортом в Україні. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=145907&schema=main Дата звернення 08.01.2021.

Про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги. Наказ Міністерства інфраструктури України. Офіційний вісник України від 22.12.2017 — 2017 р., № 100. — c. 179, стаття 3102.

Окландер М.А. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/11-4735 від 09.06.2011 р.) / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. — Київ: Центр учбової літератури, 2012. — 240 с.

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом. Наказ Міністерства інфраструктури України. Офіційний вісник України від 19.07.2013. — 2013 р., № 52. — с. 212, стаття 1906.

Бакалінський О.В., Маліцький В.В. Оновлення комплексу принципів ціноутворення як наслідок дерегуляції цін користування вантажними залізничними вагонами. Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна «Review of transport economics and management». — № 4(20)/2020.

Корж М.В. Маркетинг. Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 344 с.

Колесникова Н.М. Теорія адаптивно-гармонізаційного механізму ціноутворення на залізничному транспорті: [монографія] / Н. М. Колесникова. — К.: КУЕТТ, 2007. — 349 с.

Богомолова Н.І. Ціноутворення в умовах прискорення доставки вантажів і пасажирів на залізничному транспорті. Ефективна економіка. — № 1, 2010.

Чорний В. В. Конкурентна поведінка залізниць на ринку вантажних перевезень. Бізнес Інформ. — 2012. — № 12. — с. 148-150.

Савіцька Г.П. Маркетинговий підхід до ціноутворення на вантажні залізничні перевезення. Вісник економіки транспорту і промисловості. — № 49, 2015. — с. 80-83.

Ramsey F.P. A Contribution to the Theory of Taxation, Economic Journal (том 37, № 145, 1927 г.). — С. 47-61.

Macassey, L., & Acworth, W. M. (1905). The Elements of Railway Economics / The Economic Journal, 15 (58), 219.

Zvi Griliches, 1972. Cost Allocation in Railroad Regulation / Bell Journal of Economics, The RAND Corporation, vol. 3(1). — Р. 26-41.

Wesley W. Wilson and John D. Bitzan. Costing Individual Railroad Movements, Prepared for Federal Railroad Administration Department of Transportation, 2003.

Boyer, K. D. (1987). The Costs of Price Regulation: Lessons from Railroad Deregulation. The RAND Journal of Economics, 18(3), 408.

Delucchi MA, McCubbin DR. External costs of transport in the US. In: De Palma A, Lindsey R, Quinet E, et al., editors. Handbook of transport economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd; 2011. — Р. 341–368.

Carlson, L., & Nolan, J. (2009). Pricing Access to Rail Infrastructure in Canada. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne Des Sciences de l’Administration, 22 (1). — Р. 45-57.

Nash, John A., «The Impact on Canadian Railways and Shippers of Cost-Based Pricing for Railway Freight,» Papers 305960, Canadian Transportation Research Forum (CTRF). 21st ANNUAL MEETINL, VANCOUVER, B.C. MAY 1986.

M. Jarocka, U. Ryciuk PRICING IN THE RAILWAY TRANSPORT, 9th International Scientific Conference «Business and Management 2016» May 12–13, 2016, Vilnius, LITHUANIA.

Rail freight transport in the EU: still not on the right track. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_EN.pdf

FREIGHTON ROAD: WHY EU SHIPPERSPREFER TRUCK TO TRAIN. Manuscript completed in March 2015.© European Union, 2015.This document is available on the Internet at: http://www.europarl.europa.eu/studies.

Летюхин И.Д. Реформирование железнодоррожного транспорта в России: реалии и перспективы развития. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2014. — № 4. — c. 38-44.

Савчук В.Б., Кострикин К.О. Анализ влияния технико-экономических характеристик грузовых вагонов на уровень их цен. Наука и транспорт: Приложение к журналу «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике». — 2011. — № 3. — c. 24-27.

Katsuji Iwasa, Rail Freight in Japan —The Situation Today and Challenges for Tomorrow, Japan Railway & Transport Review No. 26. — Р. 8-17.

Makoto Okumura, RECENT ENDEAVORS FOR ROAD-RAIL MODAL SHIFTING IN JAPAN, Road-Rail Intermodalis m Works hop in Washington D.C. Sept.22-23, 2005.

Lutian Li and Jingwei Guo. Analysis of the problems in China's railway freight pricing system. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 688 (2019) 022057.

Press Releases, Department of Industrial Policy and Promotion, Press information Bureau, Media Reports, Railways Budget 2019-20, Indian Railways. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ibef.org/industry/indian-railways.aspx Дата звернення: 25.01.2021.

R. S., Gopalan and M., Ravibabu and Sahu, Sasmita (2017): Alternative approach to costing on Indian Railways: Linking outputs and expenses to activity centres. MPRA Paper No. 81947, posted 16 Oct 2017 20:36 UTC. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81947/.

De Castro, N. (2003). Railway Reform in Brazil: Recent Performance and Prospects. European Business Organization Law Review, 4(3). — Р. 453–476.

Rail transport in Argentina. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Argentina Дата звернення: 26.01.2021.

A. Estache, J. Carbajo, Ginés de Rus. Argentina's transport privatization and re-regulation : ups and downs of a daring decade-long experience. Published 1999, Business. Policy Research Working Paper Series 2249, The World Bank.

Rail Freight Forwarding Services Australia Category Intelligence. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.beroeinc.com/category-intelligence/rail-freight-forwarding-services-australia-market/ Дата звернення 25.01.2021.

Laird, P. (1998). Rail freight efficiency and competitiveness in Australia. Transport Reviews, 18(3), 241–256.

REFERENCES

Basic principles of state ownership of the joint-stock company "Ukrainian Railway". Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Official Gazette of Ukraine dated August 6, 2019. - 2019, № 59, p. 19, Article 2022.

Antimonopoly Committee of Ukraine. Report on the results of the study of the rail freight market in Ukraine. [Electronic resource]. - Online at: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=145907&schema=main.

On amendments to the Collection of Tariffs for Transportation of Goods by Rail within Ukraine and Related Services. Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine. Official Gazette of Ukraine dated 22.12.2017 - 2017, № 100. - p. 179, Article 3102.

Aucklander M.A. Marketing pricing policy: textbook. way. with the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter № 1 / 11-4735 dated 09.06.2011) / M.A. Aucklander, O.P. Chukurna. - Kyiv: Center for Educational Literature, 2012. - 240 p.

On approval of the Methodology for calculating tariffs for the carriage of goods by rail. Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine. Official Gazette of Ukraine dated July 19, 2013. - 2013, № 52. - p. 212, Article 1906.

Bakalinskij O.V., Malitskij V.V. Update of the set of pricing principles as a consequence of deregulation of prices for the use of freight railway cars. Collection of scientific works of the Dnieper National University of Railway Transport named after Academician Vsevolod Lazaryan "Review of transport economics and management". - № 4 (20) / 2020.

Korzh M.V. Marketing. Teaching. pos. - Kyiv: Center for Educational Literature, 2008. - 344 p.

Kolesnikova N.M. Theory of adaptive-harmonization mechanism of pricing on railway transport: [monograph] / N.M. Kolesnikova. - К .: КУЕТТ, 2007. - 349 с.

Bogomolova N.I. Pricing in terms of accelerating the delivery of goods and passengers by rail. Efficient economy. - № 1, 2010.

Chornij V.V. Competitive behavior of railways in the freight market. Business Inform. - 2012. - № 12. - p. 148- 150.

Savitska G.P. Marketing approach to pricing for rail freight. Bulletin of Transport Economics and Industry. - № 49, 2015. - p. 80-83.

Ramsey F.P. A Contribution to the Theory of Taxation, Economic Journal (том 37, № 145, 1927 г.). — С. 47-61.

Macassey, L., & Acworth, W. M. (1905). The Elements of Railway Economics / The Economic Journal, 15 (58), 219. 14. Zvi Griliches, 1972. Cost Allocation in Railroad Regulation / Bell

Journal of Economics, The RAND Corporation, vol. 3(1). — Р. 26-41.

Wesley W. Wilson and John D. Bitzan. Costing Individual Railroad Movements, Prepared for Federal Railroad Administration Department of Transportation, 2003.

Boyer, K. D. (1987). The Costs of Price Regulation: Lessons from Railroad Deregulation. The RAND Journal of Economics, 18(3), 408.

Delucchi MA, McCubbin DR. External costs of transport in the US. In: De Palma A, Lindsey R, Quinet E, et al., editors. Handbook of transport economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd; 2011. — Р. 341–368.

Carlson, L., & Nolan, J. (2009). Pricing Access to Rail Infrastructure in Canada. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne Des Sciences de l’Administration, 22 (1). — Р. 45-57.

Nash, John A., «The Impact on Canadian Railways and Shippers of Cost-Based Pricing for Railway Freight,» Papers 305960, Canadian Transportation Research Forum (CTRF). 21st ANNUAL MEETINL, VANCOUVER, B.C. MAY 1986.

M. Jarocka, U. Ryciuk PRICING IN THE RAILWAY TRANSPORT, 9th International Scientific Conference «Business and Management 2016» May 12–13, 2016, Vilnius, LITHUANIA.

Rail freight transport in the EU: still not on the right track. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. Online at: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocum

ents/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_EN.pdf.

FREIGHTON ROAD: WHY EU SHIPPERSPREFER TRUCK TO TRAIN. Manuscript completed in March 2015.© European Union, 2015.This document is available on the Internet at: http://www.europarl.europa.eu/studies.

Letyukhin I.D. Reforming railway transport in Russia: realities and prospects for development. Proceedings of St. Petersburg State Economic University. 2014. - № 4. - c. 38-44.

Savchuk V.B., Kostrikin K.O. Analysis of the influence of technical and economic aracteristics of freight cars on the level of their prices. Science and transport: Appendix to the journal "Transport of the Russian Federation. Journal of Science, Economics, Practice. - 2011. - № 3. - c. 24-27.

Katsuji Iwasa, Rail Freight in Japan —The Situation Today and Challenges for Tomorrow, Japan Railway & Transport Review No. 26. — Р. 8-17.

Makoto Okumura, RECENT ENDEAVORS FOR ROAD-RAIL MODAL SHIFTING IN JAPAN, Road-Rail Intermodalis m Works hop in Washington D.C. Sept.22-23, 2005.

Lutian Li and Jingwei Guo. Analysis of the problems in China's railway freight pricing system. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 688 (2019) 022057.

Press Releases, Department of Industrial Policy and Promotion, Press information Bureau, Media Reports, Railways Budget 2019-20, Indian Railways. Online at: https://www.ibef.org/industry/indian-railways.aspx.

R. S., Gopalan and M., Ravibabu and Sahu, Sasmita (2017): Alternative approach to costing on Indian Railways: Linking outputs and expenses to activity centres. MPRA Paper No. 81947, posted 16 Oct 2017 20:36 UTC. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81947/.

De Castro, N. (2003). Railway Reform in Brazil: Recent Performance and Prospects. Еuropean Business Organization Law Review, 4(3). — Р. 453–476.

Rail transport in Argentina. Online at https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Argentina.

A. Estache, J. Carbajo, Ginés de Rus. Argentina's transport privatization and re-regulation : ups and downs of a daring decade-long experience. Published 1999, Business. Policy Research Working Paper Series 2249, The World Bank.

Rail Freight Forwarding Services Australia Category Intelligence. Online at:

https://www.beroeinc.com/category-intelligence/rail-freight-forwarding-services-australia-market/.

Laird, P. (1998). Rail freight efficiency and competitiveness in Australia. Transport Reviews, 18(3), 241–256.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України