НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗПОДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ВАНТАЖНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.75.281660

Ключові слова:

регіональна філія, вантажна станція, малодіяльні вантажні станції,, експлуатаційні витрати

Анотація

В умовах, коли експлуатаційні витрати вантажних станцій регіональної філії АТ «Українська залізниця», крім витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, носять узагальнений характер і відображають витрати всіх станцій, що входять до складу структурного підрозділу регіональній філії, виникає проблема визначення експлуатаційних витрат окремої станції. В статті запропонований науково-практичний підхід до розподілу фактичних  експлуатаційних витрат на утримання вантажних станцій у т.ч. збиткових, в умовах невизначеності. Даний підхід дозволяє оцінити експлуатаційні витрати кожної окремої вантажної станції  регіональної філії з метою  подальшого достовірного визначення рівня ефективності їх виробничо-господарської діяльності.

Біографії авторів

Ю. Є. Калабухін , Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор

O. I. Зоріна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Н. М. Каменева, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н, доцент

О. М. Мкртичьян, Український державний університет залізничного транспорту

ст. викладач

Посилання

Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом країни: Монографія / Ю.С. Бараш. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. – 252 с.

Ейтутiс Г.Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України: Монографія / Г.Д. Ейтутiс. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 240 с.

Кириленко О.М. Стратегічне позиціонування малодіяльних дільниць в системі залізничного транспорту / О.М. Кириленко // Економічний вісник, 2016. – С. 107-111.

Зоріна О.І. Шляхи зниження експлуатаційних витрат залізниць України в умовах реформування залізничного транспорту / О.І. Зоріна // Ефективна економіка Електронне видання №10.

Зоріна О.І. Прогнозування основних показників функціонування малодіяльних ділянок залізниць / О.І. Зоріна, А.В. Зорін // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции (23-27 июня 2008 г., г. Судак). – К.: ЕКУЖТ, 2008. – С. 108-110.

Зоріна, О.І. Використання залізничних ділянок з малими обсягами перевезень у провідних країнах світу / О.І. Зоріна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 33. – С. 178-180.

Зоріна, О.І. Концептуальні підходи щодо оцінки доцільності функціонування малодіяльних ділянок залізниць / О.І.Зоріна / 74 Міжнародна науково-технічна конференція. Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту: Тези доповідей. – Вип. 129. – Х., 2012. – С. 278-279.

Кірдіна О.Г. Підходи до обліку експлуатаційних витрат підприємств залізничного транспорту / О.Г. Кірдіна, Н.В. Коловойда, А.Є. Шамрай // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 68, 2019. С. 279-288.

Ljuрkо Šіmunоvіж, Dаvоr Brиіж, Huskа Sаdіж. Сrоаtіа Сhоісе оf аn Орtіmаl Mаnаgеmеnt Strаtеgy оf Trаnsроrt Dеmаnd Usіng MultіСrіtеrіа Аnаlysіs: Сіty оf Zаgrеb Саsе Study // Šіmunоvіж Lj. еt аl. Сhоісеоf аn Орtіmаl Mаnаgеmеnt Strаtеgy оf Trаnsроrt Dеmаnd UsіngMultіСrіtеrіаАnаlysіs: Сіty оf Zаgrеb Саsе Study. Р. 54-63 [Електронний ресурс] URL : httр://www.іjttе.соm/uрlоаds/2013-03-25/5d57е65е-аb4саее5ІJTTЕ_Vоl%203(1)_5.рdf.

Dоlnісаr S. Mаrkеtіng іn nоn-рrоfіt оrgаnіzаtіоns: аn іntеrnаtіоnаl реrsресtіvе : Unіvеrsіty оf Wоllоngоng Rеsеаrсh Оnlіnе, 2009. 32 р.

Brіdgеlаnd D. M.,Zаhаvі R. Busіnеss mоdеlіng: арrасtісаl guіdе tо rеаlіzіng busіnеss vаluе: Mоrgаn Kаufmаnn, 2009. 387 р.

Kyrylenko O. Strategic airline alliances as a special form of company integration / O. Kyrylenko, V. Riazanovska, V. Novak // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – №1. – Vol. 5. –P. 75-81. Цитування в Web of Science.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність