РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Н. Г. Панченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2195-202X
  • М. Ю. Кургузова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.76-77.282040

Ключові слова:

підприємство, криза, антикризові заходи, антикризова стратегія, цифровізація

Анотація

Розкрито основні підходи до трактування поняття «антикризова стратегія підприємства», серед яких комплексний, програмно-цільовий, інструментальний, стратегічний і трансформаційний. Зроблено висновок, що дані напрямки характеризують як особливості стратегії, так і зміст управління в умовах розгортання кризових явищ. В процесі аналізу і синтезу розкритих підходів запропоновано узагальнююче визначення антикризової стратегії, окреслено її характерні риси. З огляду на специфіку кризи сьогодення, породженої пандемією коронавірусу, встановлено, що остання виступила акселератором цифрової трансформації майже всіх господарюючих суб'єктів, в результаті діджиталізація стала масовим явищем і рушійною силою формування нового типу системи антикризового управління, яка ґрунтується на досягненнях цифрової економіки. З’ясовано, що антикризова стратегія, яка використовує цифрові інструменти змінює як процеси управління, так і саму бізнес-модель підприємства. Запропоновані рекомендації щодо цифрової трансформації бізнесу з метою забезпечення стійкості підприємств. Зроблено висновок, що цифрові інструменти і технології мають великий потенціал застосування в антикризовому управлінні, оскільки сприяють економії матеріальних і людських ресурсів та формуванню ключових факторів конкурентоспроможності, що відображається, як в зменшенні собівартості продукції, так і в зростанні прибутковості та капіталізації підприємств.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, професор

Н. Г. Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, доцент

М. Ю. Кургузова, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2006. 672 с.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.

Dykan V., Mavlutova I., Babenko V., Prokopenko N., Kalinichenko S., Tokmakova I. Business restructuring as a method of strengthening company’s financial position. Journal of Optimization in Industrial Engineering . №14 (1). Р.129-139.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : підручник. Київ : КНТЕУ, 2005. 824 с.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 560 с.

Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 335 с.

Чернявський А.Д. Антикризове управління : навч.посіб. Київ : МАУП, 2000. 208 с.

Чаркіна Т. Ю. Теоретикометодологічні основи формування системи антикризового управління пасажирським комплексом залізничного транспорту : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством ; 051- Економіка / Дніпр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В.Лазаряна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. Харків, 2021. 566 с.

Рамазанов С.К., Надьон Г.О., Степаненко О.П., Тимашова Л.А. Інноваційні технології антикризового управління економічними системами: монографія. Під ред. проф.. С.К. Рамазанова. Луганськ - Київ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства