ІНСТРУМЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ТЕРИТОРІЙ У ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ

Автор(и)

  • О. В. Яценко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine
  • В. М. Яценко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.76-77.282046

Ключові слова:

інвестиційна діяльність, регіони, інновації, зарубіжний досвід, кластерна політика, стратегії, інвестиційна привабливість, моделі, регіональні програми, класифікація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду формування та використання інструментів інвестиційної політики і застосування його у практичній діяльності на рівні регіональних суб'єктів України. Особлива увага приділена формуванню умов для поліпшення інвестиційного клімату та на активізацію процесу залучення інвестицій з урахуванням специфіки регіонів. Розглянуто методи стимулювання інвестиційної діяльності та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності в зарубіжних країнах. Вивчено системи залучення та використання інвестицій, що ефективно функціонують у Китаї, США, Японії, окремих країнах Євросоюзу. Досліджено кластерні стратегії підвищення інвестиційної привабливості територій у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, доведено їх роль у підвищенні інвестиційної привабливості країн-членів Європейського Союзу. Визначена класифікація моделей кластерної політики. Зроблено обґрунтовані висновки, що зарубіжний досвід з використання інструментів формування інвестиційної політики, спрямованої на стимулювання інвестиційної активності, може бути використаний при розробці заходів підвищення інвестиційної привабливості та активності України і її регіонів.

Біографії авторів

О. В. Яценко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

д.е.н., професор

В. М. Яценко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

д.е.н., професор

Посилання

Асаул А.М.,Павліха Н.В.Вдосконалення методу багатовимірної статистичної оцінки для діагностики інвестиційної привабливості регіонів.Вісник Академії економічних наук України. 2004. №1 (5). С. 9-15.

Баранник Л. Б. Фіскальні інструменти стимулювання інноваційноінвестиційної діяльності підприємств. Науковий погляд: економіка та управління. 2017. № 1 (57). С. 29–39.

Бойко Е.И., Долишний М. И., Петрович И.М. и др. Социальноэкономический потенциал региона. К.: Наукова думка, 2003. 218 с.

Васильєва О. І. Регіональне управління в умовах реформування владних відносин : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2009. 436 с.

Глобальна експансія Китаю та проблеми розвитку української економіки. URL:

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:evolyutsiya-ekonomiki-knr-v-globalnomuvimiri&catid=8&Itemid=350 (Дата звернення 06.01.2022)

Грищенко І. М. Зарубіжний досвід регулювання соціальноекономічного розвитку регіонів. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи:матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, черв. 2018 р.). Умань,Уманський національний університет садівництва, 2018.С. 54.

Дацишин М.Б. Інструменти інвестиційної політики на місцевому рівні та рейтингова оцінка регіонів України. Регіони України: їх можливості та перспективи розвитку. Матеріали третього Пленуму Спілки економістів України та економічного форуму / Під заг. Ред. В.В. Оскольського. К., 2004. 119 с.

Дегтярьова І. О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління : монографія. К. : НАДУ, 2012. 368 с.

Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? URL:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/international/external_uk.pdf (Дата звернення 09.01.2022)

Європейські принципи державного управління; пер. з англ. О.Ю. Куленкової. К.: Вид-во УАДУ, 2000. 52 с.

І. М. Грищенко. Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком. Державне управління: удосконалення та розвиток. №2. 2018. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/5.pdf (Дата звернення 15.01.2022)

Карпець С.Л. Світовий досвід управління регіональним розвитком. Вісник ЖДТУ. 2008. № 2 (44). С. 252–258.

Kox Л.В. Инновационные кластеры-основа конкурентоспособности японской экономики. Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Vol. 8. № 3 (28).

Куйбіда В. С. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи : зб. нормат.- прав. актів і наук.-аналіт. матеріалів з питань регіонального розвитку та просторового планування. К. : Вид-во «Крамар», 2009. 176 с.

Лендьел М. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної європи: монографія. Ужгород : Мистецька лінія, 2011. 688 с.

Ліба Н. С. Закордонний досвід реалізації регіональної політики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 6, частина 2. 2016. С. 56-59. URL:

http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/6_2_2016ua/14.pdf (Дата звернення 16.02.2022)

Назарова Л. В. Закордонний досвід стимулювання та вирівнювання регіонального розвитку // Modern Economics. 2021. № 30(2021). С. 153-157. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V30(2021)-24.

Официальный сайт Европейского Союза. Региональное и городское развитие ЕС. URL: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-andurban-development_en (Дата звернення 26.02.2022)

Портер М. Конкуренция. : Пер. с англ..: Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.

Регіональне управління : підручник / за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. К. : НАДУ, 2014. 516 с.

Ткачук А. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід. К. : Леста, 2011. 260 с.

Федорчак, О. В. (2022). _content&view=article&id=5118:evolyutsiya-ekonomiki-knr-v-globalnomuПодаткові інструменти стимулювання інвестиційної діяльності: державноуправлінський аспект. Ефективність державного управління, (64), С. 225–245.

URL: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217623 (Дата звернення 06.03.2022)

Чужиков В. Регіональна політика Європейського Союзу. Підручник. К.: КНЕУ, 2016. 495 c. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/evrointegracii/Pidruchnuk_ERDM_2016.pdf (Дата звернення 12.03.2022)

Ю. А. Малахова, М. О. Хобта, Т. М. Гончар. Зарубіжний досвід стимулювання інвестиційної активності підприємств. Електронне наукове фахове видання: «Економічна ефективність», №2, 2021. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/93.pdf (Дата звернення 15.03.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність