ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.76-77.282062

Ключові слова:

держава, регулювання, економічна система,, ринковий механізм, саморегуляція, конкуренція

Анотація

У статті розкриті питання державного регулювання ринкової системи. Зазначено, що в сучасних умовах розвиток економічної системи, яка є саморегулюючою по своїй суті, неможливий без втручання держави. Розкрито вплив конкуренції на економічні системи та роль держави у формуванні досконалого ринкового середовища. Обґрунтовано, що визначення напрямів впливу держави на економічну систему повинно здійснюватися шляхом розвитку власної складної наукомісткої конкурентоспроможної продукції. Відмічено, що основними механізмами формування  макроекономічної політики  стабільності в провідних країнах світу є грошово-кредитна та фіскальна політика, а також політика прямого втручання. Окреслено ключові напрями втручання держави у сфери економіки для забезпечення стабільності ринкової системи на національному рівні в сучасних умовах. 

Біографії авторів

Н. Є. Каличева , Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

І. В. Чорнобровка, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Державне регулювання економіки: навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. К.: КНЕУ, 2000. 316 с.

Ефективність державного управління в умовах реформ: наук. розробка / Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Джинчарадзе, Ю. П. Сурмін [та ін.]. К. : НАДУ, 2014. 76 с.

Дикань В.Л., Кірдіна О.Г. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2009. № 28. С. 13-20.

Дикань В.Л., Островерх Г.Є. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному просторі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 11–19.

Адамовська В.С. Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063 (дата звернення: 02.04.2022)

Жарая С. Б. Механізми державного регулювання підприємницької діяльності на регіональному рівні: шляхи розвитку в Україні та європейська практика: монографія. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2011. 270 с.

Захарченко В. І., Борісов О. Г., Іванищева А. В. Зарубіжний і вітчизняний досвід державного регулювання економіки для сучасної України / За ред. В. І. Захарченко. Одеса: Видавничий центр студія «Нігоціант», 2005. 128 с.

Лебьодкін К.С. Державна підтримка суб'єктів господарювання малого бізнесу. Економічна теорія та право. 2016. № 2. С. 183-194.

Мазій Н. Принципи та механізми державного регулювання розвитку підприємництва Науковий вісник. 2011. Bип. 8 URL: http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Mazij.pdf (дата звернення: 04.04.2022).

Сенишин О. С., Горинь М.О. Державне регулювання економіки : навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 334 с.

Дикань В. Л., Корніь М. В. Державне регулювання промислового розвитку України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №. 61. С. 9-19.

Каличева Н.Є. Державне регулювання, як фактор забезпечення ефективного функціонування національної транспортної системи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 31. С. 27-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством