ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • А. В. Толстова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • І. О. Мизников Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.78-79.282637

Ключові слова:

підприємство, система управління, цифровізація, інформаційно-управлінські системи

Анотація

В статті розглянуто принципи цифровізації системи управління. Визначено ключові проблеми інформаційно-управлінських систем. Одним із важливих елементів системи управління підприємства є структура системи управління. Вона системоутворюючим відношенням, таким, що відповідає прийнятому концепту. Одною з основних умов цифровізації процесу управління підприємства є застосування підприємством процесного підходу під яким розуміють підхід, який визначає розгляд діяльності підприємства як мережі бізнес-процесів, нерозривно пов'язаних з її основними цілями, завданнями та місією.

Біографії авторів

А. В. Толстова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

І. О. Мизников, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Баранов В.В. Дослідження систем управління: навчальний посібник. [Текст] / В.В. Баранов, А.В. Зайцев, С.Н. Соколов. М.: Альпина Паблишер, 2013. - 216 с.

Болтак О.Л. Шляхи удосконалення системи управління підприємством [Електронний ресурс] / О.Л. Болтак – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/9/boltak.php

Бубенко П.Т. Трансформація процесу управління комунальними підприємствами через розвиток державноприватного партнерства [Текст] / П.Т. Бубенко, І.В. Покуца, В.А. Ващенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2013. - Вип. 3. - С. 20-23.

Дикань В. Формування бізнесмоделі збалансованого розвитку підприємств в умовах цифровізації економіки [Електронний ресурс] / В.Дикань, Г. Обруч // Електронне наукове

фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка». 2021. - Випуск 11 (22). - .– Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal2

Кондратюк К.В. Технологія менеджменту [Електронний ресурс] / К.В. Кондратюк, С.А. Бурий – Режим доступу : http://bookss.co.ua/book_rozvitoksocialnoekonomichnih-vidnosin-v-umovahtransfor m a c i ukrani_782/6_tehnologiyamenedzhmentu

Куца Я.О. Оптимізація структури управління підприємством (на прикладі ПРАТ -Львівобленерго) [Електронний ресурс] / Я.О.Куца. – Режим доступу: https://jarch.donnu.edu.ua/article/view/11599/11474

Шлапак О.А. Модель цифрового менеджменту для підприємств міжнародного рівня [Електронний ресурс] / О.А. Шлапак, О.О. Коваленко // Ефективна економіка. – 2021. - №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/85.pdf

Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи [Текст] / М.В. Руденко //Економіка та держава. 2018.- № 11. - С. 61–65.

Руденко М.В. Принципи цифровізації системи управління в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / М.В. Руденко // Вісник Черкаського університету. 2019. - № 2. – С. 95-103

Кабаков Ю. Напрямки удосконалювання систем управління: стандарти, методи або цілі підприємства? [Текст] / Ю. Кабаков // Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2009. - № 2.- С. 39-42.

Токмакова І. В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки / І. В. Токмакова, Д. А. Шатохіна, С. В. Мельник // Вісник економіки транспорту та промисловості. - 2018. - № 64. - С. 283-291.

Болтак О.Л. Шляхи удосконалення системи управління підприємством [Електронний ресурс] / О.Л. Болтак – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/9/boltak.php

Єлісафенко М.Є. Особливості розробки систем керування підприємством [Електронний ресурс]. / М.Є. Єлісафенко, Т.С. Васючкова // Режим доступу: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/2005

Перевозова І.В. Теоретичні та організаційні засади економічної експертизи в управлінні підприємствами: дис.…д-ра екон. наук. ІваноФранківськ, 2014. 406 с.

Кулакова С. Ю. Теоретичні аспекти побудови оптимальної організаційної структури управління підприємством [Електронний ресурс] / С.Ю. Кулакова, Є.І. Журавель // Ефективна економіка. 2014. - № 11. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3502.

Небава Н.І. Менеджмент організацій та адміністрування [Електронний ресурс] / Н. І. Небава, О. Г. Ратушняк. – Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/1nebava_menedzhment_organizacij_administuvannya_ch1/index_lit.htm

Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія і практика: підручник [Текст] / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 486 с.

Шегда А. В. Менеджмент: підручник [Текст] / Шегда А. В. – К. : Знання, 2004. – 687 с.

Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5251742/page:3/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг