ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н. Л. Фролова ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286692

Ключові слова:

малий та середній бізнес, цифровізація, економічна безпека, стратегія, цифрова стійкість

Анотація

У статті досліджено сучасне становище малого та середнього бізнесу в Україні. Встановлено, що продовження бойових дій, подальше руйнування критичної інфраструктури, транспортного сектору, зростання операційних витрат, зниження доходів населення і відповідно його купівельної спроможності зумовили погіршення економічної активності малого та середнього бізнесу і поглиблення назрілих у даній сфері системних проблем. Досліджено державні ініціативи та пропозиції вчених щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів малого та середнього бізнесу. Доведено, що домінуючою глобальною тенденцією розвитку економіки на сьогодні є цифровізація, яка виступає основою трансформації галузей і видів діяльності, сприяє появі нових напрямів розвитку бізнесу і нових професій. Відзначаючи суттєві переваги цифровізації бізнесу, пов’язані зі прискоренням прийняття обґрунтованих управлінських рішень, якісним покращенням бізнес-процесів, скороченням транзакційних витрат, покращенням комунікації зі стейкхолдерами, диверсифікацією діяльності та підвищенням рентабельності, наголошено на потребі врахування цифрових ризиків економічній безпеці суб’єктів малого та середнього бізнесу. Доведено доцільність розгляду цифрової стійкості як ключового елементу забезпечення економічної безпеки суб’єктів малого та середнього бізнесу в умовах цифровізації. Розкрито етапи забезпечення економічної безпеки суб’єктів малого та середнього бізнесу в аспекті досягнення їх цифрової стійкості.

Біографія автора

Н. Л. Фролова, ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

к.е.н., ст. викл.

Посилання

Бізнес погіршив оцінки ділової активності через втрати від повномасштабної війни – дані опитування підприємств у листопаді. Національний банк України : веб-сайт. URL:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/biznespogirshiv-otsinki-dilovoyi-aktivnosti-cherezvtrati-vid-povnomasshtabnoyi-viyni--daniopituvannya-pidpriyemstv-u-listopadi (дата звернення: 05.12.2022).

Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування в листопаді 2022 року. Дія. Бізнес : вебсайт. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stanta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultatiopituvanna-v-listopadi-2022-roku (дата звернення: 05.12.2022).

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія. Львів: Арал, 2008. 384 с.

Денисенко М., Колісніченко П. Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 15-19.

Дергачова В. В., Колешня Я. О. Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2016. № 13. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80086/75645 (дата звернення: 07.12.2022).

Дикань В. В., Александрова О. Ю. Механізм забезпечення економічної безпеки регіону: сутність, складові, напрями дії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 18-25.

Дикань В. Л., Божко К. М. Стратегія забезпечення економічної безпеки промислових підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 150-158.

Дикань В. Л., Воловельська І. В., Маковоз О. В. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. Харків : УкрДАЗТ, 2011. 284 с.

Новікова О. Ф., Остафійчук Я. В., Азьмук Н. А., Хандій О. О., Панькова О. В. Стратегічні напрями безпеки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах обмежених можливостей.Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 80-86.

Соломіна Г. В. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва : навч. посіб. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. 234 с.

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2021 рік:статистичний збірник. Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 06.12.2022).

Втрати житлового фонду, інфраструктури та бізнесу: аналітика щодо збитків України від війни. Дзеркало тижня : веб-сайт. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vtritizhitlovoho-fondu-infrastrukturi-ta-biznesuanalitika-shchodo-zbitkiv-ukrajini-vidvijni.html (дата звернення: 06.12.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року»: Указ Президента України від11.08.2021 р. № 347/2021. Законодавство України : веб-сайт. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021?find=1&text=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81#w1_2 (дата звернення: 07.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством