РОЗРОБЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОАКТИВНО-ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. Л. Дикань Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Г. В. Обруч Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. Є. Кузнецов Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286743

Ключові слова:

промислові підприємства, реіндустріалізація, сталий розвиток, проактивно-інноваційне управління, цифровізація

Анотація

На основі дослідження сучасного стану вітчизняних промислових підприємств встановлено, що незважаючи на потужний промисловий потенціал України  відсутність стратегічного бачення розвитку промисловості та реалізації стратегічно значущих для даного сектору реформ призвело до поступової деградації промисловості і втрати потужного сектору  економіки. З’ясовано, що різке  скорочення обсягів виробництва та експорту продукції промисловості, зокрема машинобудівного сектору, є результатом реалізації протягом багатьох років політики деіндустріалізації економіки, декларативного характеру реалізації  стратегічних та програмних ініціатив розвитку даного сектору, високу фізичну та моральну зношеність інфраструктури і обладнання, використання застарілих технологій, низького рівня накопичення  основного капіталу, відтоку інтелектуальних ресурсів і низької конкурентоспроможності вітчизняної промислової продукції на світовому ринку. Доведено, що зважаючи на експоненціальний характер зміни інноваційних трендів розвитку промисловості,  прискорення роботизації та цифровізації діяльності промислових підприємств виникає потреба в перегляді дієвих інструментів управління їх  діяльністю і забезпечення сталого зростання з акцентом не лише на своєчасній адаптації до внутрішніх та зовнішніх змін, але й на прогнозуванні такого роду трансформацій і передбаченні можливих викликів та загроз. Розкрито особливості проактивно-інноваційного управління промисловими підприємствами, впровадження інструментів якого сприятиме стабілізації їх діяльності та забезпеченню інноваційної модернізації підприємств вітчизняного промислового сектору.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Г. В. Обруч, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., доцент

В. Є. Кузнецов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 11-18.

Дикань В. Л., Корінь М. В. Державне регулювання промислового розвитку України . Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 9-19.

Кіндзерський Ю. В. Інклюзивна індустріалізація для сталого розвитку: до засад теорії та політики формування. Економіка України. 2021. № 5 (714). С. 3-34.

Каличева Н. Є., Маслова В. О. Удосконалення організації виробництва за умов формування креативного середовища на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70-71. С. 55-63.

Овчиннікова В. О., Торопова В. І. Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 175-181.

Токмакова І. В., Панченко Н. Г., Кургузова М. Ю. Розроблення антикризової стратегії підприємства в умовах цифрової трансформації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2021/2022. № 76-77. С. 70-80.

Паздрій В. Я. Управління проактивною поведінкою підприємства : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 // ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2016. 294 с.

Толпежніков Р. О. Управління змінами сукупного потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4930 (дата звернення: 12.12.2022).

Гуржій Н. М., Косяк В. В. Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю торговельного підприємства. Економіка та суспільство. 2017. № 11. URL : https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/35.pdf (дата звернення: 15.12.2022).

Картохіна Н. В. Проактивне управління в системі антикризового управління підприємством. Економічний вісник. 2008. Вип. 5. С. 194-201.

Носирєв О. О. Проактивне управління фінансовими результатами промислових підприємств. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2016) : тези доп. XXIV міжнар. наук.-практ. конф., (18-20 травня 2016 р., м. Харків). Харків : НТУ «ХПІ», 2016. С. 270.

Чорноус Г. Інформаційне забезпечення проактивного управління. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2012. № 5. С. 102-114.

Домбровський М. З. Проактивне управління проектами організаційного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні : дис. … канд. техн. наук: 05.13.22. Львів: ЛДУБЖ, 2019. 159 с.

Біскуп В. С., Надвинична Т. Л. Проактивна стратегія запобігання соціальним проблемам. Габітус. Серія «Соціальні структури та соціальні відносини». 2020. Вип. 16. С. 22-27.

Шевчук В. О., Мельничук Н. Ю., Крутова А. С. Проактивний механізм бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практик. 2019. № 2 (29). С. 476-486.

Індекси промислової продукції в Україні. Державна служба статистики України. URL : https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.12.2022).

Промисловість України 2022: Що працює та як. dengi.ua : веб-сайт. URL

: https://dengi.ua/magazine/nalogi-2022/5471606-promyshlennost-ukrainy-2022-chto-rabotaet-i-kak (дата звернення: 20.12.2022).

Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років. rbc.ua :веб-сайт. URL : https://www.rbc.ua/ukr/news/nezavisimost-tsifrah-izmenilas-ekonomika-1629802576.html (дата звернення: 20.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства