РОЛЬ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • М. В. Кондратюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • А. В. Григоров Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286760

Ключові слова:

клієнти, ефективність, потреби, розвиток, стратегія, цифрові інструменти

Анотація

Стаття присвячена питанням забезпечення  конкурентоспроможності
підприємства за рахунок орієнтації діяльності підприємства на задоволення запитів клієнтів. Зазначено, що клієнтоорієнтованість виступає ключовою компетенцією при взаємовідносинах з цільовими клієнтами та при завоюванні нових. Відмічено, з метою досягнення сталого розвитку підприємства в довгостроковій перспективі необхідним є розроблення та запровадження клієнтоорієнтованої стратегії розвитку. Реалізація такої стратегії спроможна забезпечити постійне посилення економічної потужності фірми, покращення іміджу та репутації, розширення клієнтської бази та підвищення рівня  конкурентоспроможності. Зазначено, що в сучасних умовах найбільш дієвими інструментами забезпечення клієнтоорієнтованого розвитку підприємства є цифрові.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева , Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

М. В. Кондратюк, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

А. В. Григоров, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Ковальчук С. Розвиток клієнтоорієнтованості засобами краудсорсингу. Маркетинг в Україні. 2015. № 5. С. 34-48.

Романчукевич М.Й. Клієнтоорієнтованість як інструмент формування конкурентних переваг компаній. Інфраструктура ринку. 2018. № 21. С. 165-173. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33237/1/30.pdf.

Рябоконь Н.П., Мартінович В.Г. Індикатори клієнтоорієнтованого підходу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 21(2). С. 104-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21(2) 27.

Соломон М. Високі технології роботи з клієнтами. Як перетворити випадкового споживача в щирого прихильника. Вид.: Манн, Іванов, Фербер, 2013. 256 с.

Стрій Л.О. Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: монографія / За наук. ред. А. К. Голубєва. Одеса: ВМВ, 2010. 320 с.

Цуркан В.І. Клієнтоорієнтованість фірми. Галицький економічний вісник. 2019. Том 48. № 1. С. 101-108.

Яценко О.В. Проблеми та шляхи реалізації стратегії клієнтоцентричності компаній в умовах глобалізації ринків. Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. 2019. № 7 (186). С. 103–112.

Юзик Л.О. Конкурентоспроможність підприємтва на засадах соціально-орієнтованого маркетингу. Економіка. Управління. Інновації. 2009. № 2. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 › eui_2009_2.

Богоявленський О.В. Управління процесами взаємовідносин з клієнтами як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 2 (73). С. 73–81.

Костюк Г.В., Сторожук В.В. Формування позитивного іміджу підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 1. С. 176-181.

Шевченко А.В., Ганжа А.О. Визначення ефективності впровадження CRM системи на підприємстві. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали VІ Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2017 р.). К.: Національний авіаційний університет, 2017. Ч. 1. С. 73-74.

Каличева Н.Є., Прокопенко А.О. Підходи до створення універсального іміджу для забезпечення конкурентоспроможності підприємств громадського харчування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 140-146.

Дикань В.Л., Боровик Ю.Т., Полякова О.М., Уткіна Ю.М. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств: навчальний посібник. Х.: УкрДАЗТ, 2011. 387 с.

Каличева Н.Є., Григоров А.В. Цифрові технології, як засіб клієнтоорієнтованого розвитку підприємства. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С. 195-197.

Дикань В.Л., Толстова А.В. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2018. № 63. С. 9-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства