РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: СУТНІСТЬ ТА КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ

Автор(и)

  • М. В. Корінь Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • О. А. Лановий Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286777

Ключові слова:

ресурсний потенціал, складові, підприємства залізничного транспорту, класифікація, заходи

Анотація

У статті досліджено визначення ресурсного потенціалу та подано систематизацію підходів до  класифікації його видів. Розкрито специфіку діяльності підприємств залізничного транспорту, що дозволило сформулювати авторське бачення категорії «ресурсний потенціал підприємств залізничного транспорту». Обґрунтовано та надано характеристику складових ресурсного потенціалу підприємств галузі. Встановлено заходи щодо залучення та забезпечення  раціонального використання ресурсного потенціалу підприємств галузі задля підтримки їх життєздатності і забезпечення сталого зростання.

Біографії авторів

М. В. Корінь, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

О. А. Лановий, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Алєксєєв С.Б., Жебокритський Є. І. Визначення поняття «ресурсний потенціал підприємства». Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. 2014. № 2. С. 53-56.

Горбоконь В.Ю. Оптимізація використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств : дис. ... к.е.н. : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Мукачеве, 2018. 304 с.

Dykan, V.L., Kirdina, O.H., Tokmakova, I.V., Korin, M.V., Obruch, H.V. Ensuring the competitiveness and the sustainability of railway enterprises in a crisis environment. Rivista di Studi sulla Sostenibilitathis link is disabled. 2021. №(2). Р. 231–243.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 352 с.

Материнська О.А., Ярова А.О. Ресурсний потенціал підприємства: проблеми та шляхи його вирішення. URL: https://nauka.kushnir.mk.ua (дата звернення: 21.11.2022).

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Славов В.П. Ресурсозбереження як важливий чинник розвитку виробничих систем. Агроінком. 2007. №7–8. С. 52–57.

Смолич Д.В., Тимощук І.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання. Економічний простір. 2020. №153. С. 75-82.

Токмакова І.В. Ресурсний потенціал підприємств залізничного транспорту як базис стійкого зростання. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. №45. С.123-126.

Александрова Г.М. Управління фінансовим ресурсозбереженням торговельних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Донецьк, 2009. 21 с.

Міценко Н.Г., Кумечко О.І. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.9. С. 193-198.

Сердак С.Е. Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання. Академічний огляд. 2008. № 2. С. 83-88.

Маршук Л.М. Принципи формування фінансово-ресурсного потенціалу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 18. С. 56-59.

Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України: монографія. Львів: ІРД НАН України, 1998. 294 с.

Богацька Н.М., Хачатрян В.В. Сучасний підхід до оцінки сутності ресурсного потенціалу підприємства. Економіка. і суспільство. 2016. Вип. 3 / 20. С. 134-139.

Степаненко С. В. Ресурсний потенціал аграрних підприємств: елементи та особливості їх поєднання в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2022. № 2.

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10039 (дата звернення: 23.11.2022).

Латишева О.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та особливості управління елементами забезпечення сталого розвитку. Економічний вісник. 2018. № 3(53). С. 126–130.

Іваннікова Н. Дослідження ресурсного потенціалу підприємства житлово-комунального господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 3. С. 154—158.

Барилюк І.В. Ресурсний потенціал банку: сутність, структура та всластивості. Наука й економіка. 2008. Вип. 2 (10). С. 9-14.

Васюренко О., Федосік І. Ресурсний потенціал комерційного банку. Банківська справа. 2002. № 1. С. 58-64.

Транспорт України 2021: статистичний збірник. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/10/zb_Transpot.pdf (дата звернення: 21.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства