СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • В. М. Орлова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • А. Р. Мазіашвілі Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • К. К. Шепель Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286808

Ключові слова:

підприємство, управління, запаси, облік, П(С)БО 9, звітність, достовірність

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні та практичні основи організації обліку запасів, які необхідно вдосконалювати в напрямку розширення її управлінських  можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб суб'єктів підприємницької діяльності, що виникають в процесі прийняття управлінських рішень щодо руху запасів та ефективності їх використання. Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки  використовуються товарно-виробничі запаси, які є найбільш важливою та значною частиною активів підприємства. Вони  займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні  (виробничі) ресурси. Запаси – це активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством. Питання сутності запасів з різним  ступенем теоретичного і  практичного висвітлення розглянуто в багатьох сучасних виданнях. Обґрунтовано необхідність дослідження економічної сутності запасів на підставі систематизації економічних джерел та нормативно-правових актів. Теоретично обґрунтовано значимість запасів для функціонування суб'єкта господарювання. Здійснено огляд законодавчих актів і нормативних документів, які регламентують облік операцій із запасами. Основними шляхами вдосконалення організації обліку запасів є раціоналізація як кожної форми документів і регістрів  обліку, так і методів і способів збору, обробки та узагальнення облікової інформації, адаптованих до сучасних умов. Розглянуто фактори, що впливають на облік запасів.
Наведено етапи удосконалення документального оформлення надходження, наявності та витрачання для контролю й оперативного управління запасами шляхом зміни структури документообігу та змісту рахунків обліку . Від правильно  організованого первинного обліку господарських засобів залежить правильність списання вартості
сировини і матеріалів на  виробництво, оцінка незавершеного виробництва, відображення у  звітності. Визначено сутність окремих документів як фактору впливу на процес управління. У ході дослідження застосовувалися методи системного аналізу, логічного узагальнення, абстрактно-логічні методи. Обґрунтовано перспективи
подальших досліджень організації і методики операцій із запасами на підприємствах. Отримані результати можуть бути використані при  розробці документообігу запасів  кожного суб’єкта господарювання.

Біографії авторів

В. М. Орлова, Український державний університет залізничного транспорту

к. е. н., доцент

А. Р. Мазіашвілі, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

К. К. Шепель, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Левицька С.О. Організація обліку господарської діяльності підприємства / Левицька С. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 6. – С. 6-13.

Бондар М.І. Бухгалтерський облік як інформаційна підсистема системи управління / М.І.Бондар // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: 2012. – № 721. – С.50-53

Щирба М.Т. Облікова політика в системі управлінського обліку: монографія / М.Т. Щирба. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 340 с.

Пилипенко О.І. Моделювання облікової політики в системі корпоративного управління [Електронний ресурс] / О.І. Пилипенко // Вісник ЖДТУ. – 2009 - № 2. – С.104- 09. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_2/18.pdf

Про облікову політику: лист Міністерства фінансів України від 21 грудня 2005 р. №31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України // Режим доступу: http: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58984&cat_id=34931.

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». [Електронний ресурс].

Сисоєва І. Б. Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській промисловості України [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Сисоєва Інна Миколаївна; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2013. - 19 с.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nau.kiev.ua.

Сікора І. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів / І.Сікора // Бухгалтерський облік і аудит, 2005 - № 2. - С.30- 35.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 ―Запаси : за станом на 20.10.99 р. № 246, зі змінами та доповненнями / Міністерство фінансів України // Бухгалтерія. - 2007. - № 1. - С. 110-113.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV-BP, зі змінами та доповненнями / Верховна Рада України // Бухгалтерський облік. Хрестоматія. - 2007. - № 1. - С. 6-10.

Кім Г. В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: [Навчальний посібник] / Г. В. Кім, В.В.Сопко, Ю. Г. Кім [Вид. 2-ге, перероб. та доп.] - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства