ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • О. В. Харченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286818

Ключові слова:

управління, кадри, ресурсозбереження, забезпечення, підприємство, залізничний транспорт

Анотація

У статті досліджується роль організаційно-кадрового забезпечення в підвищенні ефективності процесів ресурсозбереження на підприємствах залізничного  транспорту. Розкрито зміст організаційно-кадрового забезпечення, у тому числі з’ясовано, що кадрова складова представляє собою інтегральну сукупність можливостей персоналу до трудової активності, а організаційна - уособлює побудову та устрій суб'єкта управління, спосіб його внутрішнього підпорядкування і зв'язки структурних елементів управління між собою. Визначено ключові проблеми організації і кадрового потенціалу ресурсозбереження на підприємствах залізничної галузі, а саме невідповідна цілям і завданням організаційно-управлінська  структура, недостатній рівень розвитку професійних і особистісних компетенцій у сфері ресурсозбереження, відсутність культури ресурсозбереження і низька ефективність мотиваційного механізму. Запропоновано комплекс заходів щодо удосконалення системи організаційно-кадрового  забезпечення за такими напрямами, як перепроєктування організаційно-управлінської структури, розвиток  ресурсозберігаючих компетенцій, формування культури ресурсозбереження і поліпшення мотиваційного інструментарію. Акцентовано увагу на необхідності створення стійкої системи мотивації ресурсозбереження, що ґрунтується на поєднані матеріальних і нематеріальних стимулів, розробленні системи індивідуальних і колективних ключових факторів ефективності, а також врахуванні соціальних потреб персоналу. Зроблено висновок, що побудова організаційно-кадрового забезпечення на основі поданих пропозицій сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсів, зниженню втрат і створенню передумов для виходу підприємств залізничної галузі з кризи.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, професор

О. В. Харченко, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Дикань В.Л., Токмакова І.В. Розвиток еколого-економічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції : монографія. Х. : УкрДАЗТ, 2008. 150 с.

Двуліт З.П. Економіко-екологічні аспекти впливу залізничного транспорту на довкілля. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». 2011. Вип.18. С.132–143.

Корінь М.В., Валюх А.В., Валюх О.Ю. Теоретичні основи ресурсозбереження на підприємствах залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 165–173.

Крихтіна Ю.О. Розробка економічного механізму ефективності ресурсозбереження на підприємствах транспорту (методичний підхід): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ю.О. Крихтіна; Укр. держ. акад. залізн. трансп. Х., 2009. 20 с.

Панченко Н.Г. Концептуальні положення управління ресурсозбереженням на підприємствах залізничного транспорту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2018. Вип. 31. С. 123-127.

Рибіна О. Методичні підходи до оцінки екологічних наслідків діяльності залізничного транспорту. Економічний простір. 2011. № 56/2. С. 269-281.

Чернюк Л.Г., Чеховська М.М. Взаємодія об’єктів залізничного транспорту з навколишнім середовищем. Зб. наук. пр. Київ. ін-ту залізнич. трансп. Сер. «Економіка й управління». 2000. Т. 4. Вип. 1. С. 36-39.

Процик І.С., Передало Х.С., Шалак О.Я. Механізм кадрового забезпечення організаційних змін підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.3. С. 293-299.

Безсмертна В.В. Стратегія управління кадровим потенціалом підприємства. Економіка і управління. 2007. №3. С. 48-53.

Bacigalupo M., Kampylis P., Punie Y., Van den Brande,G. EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. 2016. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

Cedefop. The green employment and skills transformation: insights from a European Green Deal skills forecast scenario. 2021. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

Токмакова І.В., Войтов І.М., Штефан К.І. Розвиток технологій управління трудовим потенціалом підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 179-186.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства