ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • І. В. Волохова Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. А. Волохов Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • О. М. Лук’янова Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286822

Ключові слова:

логістика, логістичне забезпечення, ефективність логістичного забезпечення, оптимізація, фактори впливу

Анотація

Статтю присвячено питанням логістичного забезпечення в Україні під час воєнного стану. Основними логістичними проблемами  сьогодення стали: відмова від  накопичення та зберігання товарів, різка та швидка зміна складських умов, ускладнення логістичних операцій, складнощі із закупівлею товарів. Все це призвело до  переформатування логістики. Визначено комплекс заходів щодо підвищення ефективності логістичної діяльності, а саме: реорганізація системи зберігання,  передбачення ризиків та побудова та оптимізація нових маршрутів.

Біографії авторів

І. В. Волохова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

В. А. Волохов, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

О. М. Лук’янова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Кальченко А. Г. Логістика : підручник / А. Г. Кальченко. – Київ: КНЕУ, 2003. – 284 с.

Методологічні підходи в управлінні логістичними затратами промислового підприємства [Електронний ресурс] / К. В. Кобзєва. – Режим доступу до журн. : http://manved.at.ua/publ/metodologichni_pidkhodi_v_upravlinni_logistichnimi_zatratami_promislovogo_pidpriemstva/2-1-0-22.

Кобзєва К. В. Теоретичне обґрунтування становлення логістики як науки / К. В. Кобзєва // Економіка, менеджмент, підприємництво. Збірник наукових праць. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – №18. – С.61– 66.

Мельник О. В. Нові концептуальні підходи в логістиці [Електронний ресурс] / О. В. Мельник // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2013_2_57

Пономарьова Ю. В. Логістика: навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 189 с.

Чурилов С. В. Логістичне управління підприємством: теоретичний аспект [Електронний ресурс]/ С. В. Чурилов. – Режим доступу до журн.: http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2012/6/p_142_147.pdf.

Економіка логістичних систем : монографія / Васелевський М., Білик І. , Дейнега О. [та ін.]; за заг. ред. Є. Крикавського та І. Кубіва. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка". - 2008. – 596 с.

Ларіна Р. Р. Ефективність функціонування мікрологістичних систем: підходи та проблеми / Р. Р. Ларіна, А. В. Рязанов // Менеджер. – ДонДУУ, 2006. – № 1 (35). – С. 120–126.

Мішина С. В. Комплексна оцінка ефективності логістичної діяльності / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Вип. 237. Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 1202–1209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством