МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • І. В. Воловельська Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • А. Мазіашвілі Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286979

Ключові слова:

мотивація, психологічний вплив, психотип, економічна безпека підприємства

Анотація

В статті під час досліджень доведено, що в умовах глобалізації і нестабільності зовнішнього оточення, а також агресивної конкуренції, одним з головних питань, що стоять перед сучасними підприємствами стає застосування факторів психологічного впливу на співробітників і клієнтів. Головним завданням наразі стає не тільки максимальне збільшення прибутку, але й залучення клієнтів і мотивація співробітників, нейтралізація ризиків і усунення «втрачених вигод». Це пов'язано в першу чергу з тим, що сформована практика господарювання вітчизняних підприємств переважно націлена на найближчу перспективу і рішення оперативних завдань, тоді як реалізації стратегічного управлінського підходу, орієнтованого на довгострокову перспективу не приділяється належної уваги. Наслідки розвитку таких сценаріїв призводять до виявлення абсолютно нового сенсу поняття психологічного впливу (мотивації) як на глобальному, так і на локальному рівнях. Актуальними стають розгляд таких факторів ефективного розвитку підприємства як психологічний, релігійний, військовий. Доведено, що для досягнення найкращого результату необхідно створити абсолютно нову, відмінну від уже наявних методику застосування та оцінки факторів психологічного впливу, яка грунтується на задоволенні не тільки матеріальних, а й духовних потреб співробітників і споживачів підприємства.

Біографії авторів

І. В. Воловельська, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

А. Мазіашвілі, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Дикань, В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.: УкрГАЖТ, 2011. – 243 с.

Дикань, В.Л. Управління бізнесом [Текст]: підручник / Дикань, В.Л., ПанченкоС.В., Маслова В.О., Воловельська І.В.- Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Дж. Сондерс. – 5-е европейское издание. – М.: ИД Вильямс, 2016.-752 с.

Оценка персонала по методике «360 градусов» https://hrportal.ru/blog/ocenka-personala-pometodike-360-gradusov

Папазян Ж.В. Современные методы исследования лояльности клиентов//Современные проблемы науки и образования.-2013.-№3.

Н.С.Ползикова. Лояльность потребителей компании: основные понятия, методология, способы формирования лояльности //Экономика и бизнес: теория и практика, 2017.-№2.- С.61-63.

Прыгунов П.Я. Психология полевого поведения менеджеров по безопасности предпринимательства. Автореф. Диссертации на соискание научной степени канд.псих.наук: спец 19.00.06 «юридическая психология».- К.:НАВС Украины, 2004-20с

Саушева О.С. Диагностика интеллектуальной и кадровой составляюей экономической безопасности корпорации: угрозы и условия нейтрализации. Интернет-журнал «Науковедение». Т7, №5. 2015. http://naukovedenie.ru

Утeнин B.{ KPI: ключевые показатели эффективности и практическая система мотивации персонала. https://hrportal.ru/article/kpi-klyuchevye-pokazatelieffektivnosti-i-prakticheskaya-sistemamotivacii-personala;

Шальнова О.А. Технологии формирования потребительской лояльности в розничной торговле: Монография / О.А. Шальнова, М.В. Зинцова, Н.В. Ребрикова; под ред. Шальновой О.А. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2014. - 107 с.

Шаховская Л.С. Общественные ресурсы экономического развития: потенциал общества или потенциал бизнеса? / Л.С. Шаховская, И.В. Аракелова // Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, перспектива)". Вып. 12 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - № 14.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу