КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Г. В. Обруч Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Р. В. Федюк Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • М. Д. Челомбітько Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301518

Ключові слова:

еколого-економічне управління, управління, розвиток, підприємства залізничного транспорту, екологізація

Анотація

Встановлено, що світова екосистема перебуває в стані глибокої екологічної кризи. Виявлено, що значного екологічного збитку завдає транспорт, зумовлюючи викиди в атмосферу і споживаючи природні ресурси. Обмеженість реалізації  екоорієнтованих заходів  підприємствами залізничного транспорту і не використання  останніми потенціалу екологічності даного виду транспортного  сполучення обумовило доцільність розгляду напрямів та інструментів економічного управління розвитком  підприємств залізничного транспорту з урахуванням принципів  екологізації  транспортного сектору. Досліджено еволюцію становлення парадигми сталого зростання як на світовому, так і на національному та підприємницькому рівні. На основі ґрунтовного дослідження пропозицій вчених щодо провадження  екологічно-орієнтованої політики розроблено концепцію еколого-економічного управління розвитком підприємств залізничного транспорту в умовах екологізації економіки, яка  визначає мету, цілі, ключові завдання еколого-економічного управління їх діяльністю та етапи впровадження екоорієнтованих заходів.

Біографії авторів

Г. В. Обруч, Український державний університет залізничного транспорту

д-р екон. наук, доцент

Р. В. Федюк , Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

М. Д. Челомбітько, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Dykan V., Obruch H., Dmytriiev I. Conceptual provisions for ensuring balanced development of railway transport enterprises under the conditions of implementation of digital changes in the industry. Innovative development of the road and transport complex: problems and prospects: monograph / Ia. Levchenko, I. Dmytriiev and others. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2023. Р. 139-157.

Бутенко Н., Панькова К. Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті упровадження концепції сталого розвитку національної економіки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2014. № 9 (162). С. 102-107.

Данилишин Б., Чіжова В. Науково-інноваційне забезпечення стійкого економічного розвитку України. Економіка України. 2004. № 3. С. 4–11.

Каличева Н. Є., Абрамчук В. С., Лобанова Є. В. Інформаційні технології як чинник забезпечення сталого розвитку складського господарства підприємства. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2022. Вип. 4. С. 15-26.

Корінь М. В. Теоретикометодологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва : дис. … д-р екон. наук: 08.00.03. Харків, 2019. 524 с.

Овчиннікова В. О. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України : дис. … д-р екон. наук: 08.00.03. Харків, 2018. 517 с.

Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах зеленої економіки: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. Хлобистова. Київ: НІСД, 2012. 360 с.

Салатюк Н. М. Екологічне управління як складова системного підходу до управління підприємством. Управління сучасним підприємством : матеріали VIII Міжнародної науковопрактичної конференції. К. : НУХТ, 2012. URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5331/1/9.pdf (дата звернення: 25.12.2023).

Суздалєва О. С. Екологоекономічний аспект відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій. Менеджер. 2018. № 1 (78). С. 81-88.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Хвостіна І. М., Зелінська Г. О. Концептуальні аспекти екологоекономічного аналізу. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 5. Т. 2. С. 115-119.

Чумак Г. М. Управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2021. 338 с.

ТОП-15 найбільш екологічних країн світу. ecopolitic.com.ua : веб-сайт.

URL : https://ecopolitic.com.ua/ua/news/top15-najbilsh-ekologichnih-krain-svitu/ (дата звернення: 30.12.2023).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. Законодавство України : веб-сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 30.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства