КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. Р. Курилович Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • А. Г. Казаков Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301543

Ключові слова:

сталий розвиток, підприємство, управління, механізм, інструменти, принципи, цифровізація

Анотація

Загострення кризових явищ в економіці, обумовлених зростанням впливу негативних і деструктивних факторів соціально-економічного середовища, вказує на актуальність розбудови українських підприємств на засадах сталого розвитку.
Встановлено, що сталий розвиток на рівні підприємства – це підхід до управління бізнесом, заснований на створенні довгострокової цінності для широкої групи стейкхолдерів, що включає серед інших майбутні покоління, та реалізується шляхом  збалансованого управління  економічними, екологічними і соціальними факторами.
З’ясовано переваги сталої діяльності підприємств, серед яких слід виділити підвищення рівня організаційного управління та соціальної відповідальності, нові  ринкові можливості та зростання інвестиційної привабливості, інноваційність у виробничих та управлінських процесах, мінімізація ризиків та скорочення витрат, а  також створення сприятливих умов для розвитку майбутніх поколінь за рахунок раціонального розподілу і використання ресурсів. Встановлено, що існує ряд обмежень, які не дозволяють забезпечити реалізацію цільових установок сталого розвитку, зокрема це надмірна ідеологізація даної концепції. Зроблено висновок, що все більшого значення набуває необхідність реалізації практичного інструментарію сталого розвитку на базовому рівні його впровадження – підприємстві. З’ясовано, що
механізм сталого розвитку  підприємства повинен містити систему цілей, завдань, функцій, принципів та методів, що визначають внутрішню організацію та задають  порядок взаємодії та напрямки впливу механізму. Розкрито ключові принципи ефективної реалізації сталого розвитку бізнесу. Виходячи з переваг системносинергетичного підходу запропоновано етапи забезпечення сталого розвитку  підприємства. Визначено переваги розвитку цифрових технологій в системі сталої виробничо-господарської діяльності, зокрема це підвищення операційної  ефективності, зниження екологічних ризиків, підвищення соціальної справедливості та забезпечення  ефективності управлінських процесів. Приведено перспективні стратегії забезпечення сталого розвитку для українських підприємств. 

Біографії авторів

І. В. Токмакова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, професор

В. Р. Курилович, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

А. Г. Казаков, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Brundtland G. H. Our Common Future: International Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press, 1987. 512 p.

Daly H. E. Towards a Steady State Economy. San Francisco: Freeman. SteadyState Economics (2nd ed.). Washington, D.C.: Island Press. 1973. 339 p.

Meadows D.H., Randers J., Behrens W.W. The Limits to Growth Universe Books, New York, NY. 1972. 161 p.

Дикань В. Л., Токмакова І. В. Розвиток еколого-економічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції : монографія. Харків : УкрДАЗТ, 2008. 150 с.

Дорогунцов С. І., Ральчук О. М. Сталий розвиток і безпека: аспекти сполучення. К. : Т-во «Знання України», 2002. 34 с.

Кирич Н. Б., Мельник Л. М., Погайдак О. Б. Сталий розвиток суб’єктів господарювання: сутність та фактори впливу (європейські акценти). Вісник економічної науки України. 2015. № 2. С. 151–155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2015_2_31 (дата звернення: 21.11.2023).

Харічков С. Змістовні акценти стратегічного бачення моделі сталого розвитку України. Економічні інновації. 2013. Вип. 53. С. 316–321.

Гречко А. В. Методичні підходи оцінювання сталості розвитку продуктивних сил регіонів України. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7259 (дата звернення: 18.12.2023).

BS 8900-1:2013. Managing sustainable development of organizations. URL: https://www.thenbs.com/PublicationIndex/documents/details?Pub=BSI&DocID=309805 (last accessed: 29.11.2023)

The global growth story of the 21st century: driven by investment and innovation in green technologies and artificial intelligence. World Economic Forum. 2023. 13 Jan. URL: https://www.weforum.org/agenda/2023/01/global-growth-story-of-the-21st-century-lsegrantham-systemiqdavos2023/ (last accessed: 15.12.2023)

Baumgartner R. J. Managing Corporate Sustainability and CSR: A Conceptual Framework Combining Values, Strategies and Instruments Contributing to Sustainable Development. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2013. Vol. 21. Issue 5. P. 258-271.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства