Про журнал

Галузь та проблематика

Вісник економіки транспорту і промисловості  є періодичним науково-практичним виданням, який висвітлює  теоретичні і практичні дослідження у галузі економіки транспортна і промисловості України.

До Віснику економіки транспорту і промисловості приймаються статті за напрямами:

- Економіка управління національним господарством

- Проблеми транспортного комплексу України

- Економіка підприємства

- Інвестиційна та інноваційна діяльність

- Менеджмент і маркетинг

- Загальноекономічні питання

- Соціально-економічні питання

- Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

Процес рецензування

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря збірника. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження). 

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

 Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

 У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції збірника. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування. 

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності — засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

 У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля збірника для її опублікування за порядком черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері збірника). 

 Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.

 Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Періодичність публікації

збірник виходить 4 рази на рік. Прийом статтей:

- 1-й збірник року - статті подаються до кінця лютого;

- 2-й збірник року - статті подаються до до кінця квітня;

- 3-й збірник року - статті подаються до кінця серпня;

- 4-й збірник - статті подаються до кінця листопада.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Вісник економіки транспорту і промисловості 

Рік заснування:

2002

Проблематика:

висвітлення теоретичних і практичних досліджень у справі економіки транспортної і промислової галузей України

Тематика статей:

1. Державне регулювання

2 Економіка підприємства

3 Проблеми транспортного комплексу України

4 Соціально-економічні відносини

5 Інвестиції та інноваційна діяльність

6 Менеджмент та маркетинг

7 Економічна психологія, етика, мораль та культура бізнесу

8 Загальноекономічні питання

Реферативні бази даних:

назва БД, назва видання у БД:

elibrary.ru:

GoogleScholar профиль:

http://www.kart.edu.ua/ 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38805

https://scholar.google.com.ua/citations?user

 

 

ISSN

2075-4892

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:

 КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015р.

Фахова реєстрація у ВАК України:

 Наказ  Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 № 1328

Галузь науки:

08.00.03 — економіка та управління національним господарством;
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Українська державна академія залізничного транспорту