DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101538

ІНЖИНІРИНГО-МАРКЕТИНГОВИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

В. Л. Дикань, І. В. Соломніков

Анотація


Стаття присвячена обгрунтуванню доцільності забезпечення трансферту
технологій на основі впровадження інжинірингу. Досліджено особливості
промислового інжинірингу, визначено його переваги. Запропоновано створення
Інжиніринго-маркетингового центру інноваційних технологій, діяльність якого
направлена на розробку та впровадження інноваційних технологій, трансферт
інновацій, надання технологічних, інформаційних, консультативних послуг, що
дозволить провести модернізацію підприємств залізничного транспорту, забезпечити їх техніко-технологічний розвиток.


Ключові слова


інновації, інноваційно-інвестиційна діяльність, інжиніринг, науково-технічний потенціал, техніко-технологічний розвиток, підприємства залізничного транспорту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера / В.Л. Дикань // Міжнародний техніко-економічний журнал «Українські залізниці», липень 2014. -№9(15). – С.23-26.

Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. - Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Дикань В.Л. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів / В.Л.Дикань, М.І.Данько, Л.Л. Калініченко - Монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 167 с.

Дикань В.Л. Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины / В.Л.Дикань, Ю.А.Рыжова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДАЗТ, 2014. -

№ 48. – С. 55-59.

Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту / В.О. Зубенко, Л. Коник // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей), Харків УкрДУЗТ, 2015. - №49. - C.177-181.

Корінь М.В. Концепція створення логістично-інформаційно-інноваційно-маркетингового центру «ПРОМЗАЛІННОВАТИКА» / М.В. Корінь // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2012. - № 39. – С. 239-245.

Назаренко І.Л. Розвиток раціоналізаторської діяльності як складової інноваційної діяльності на залізничному транспорті / І.Л. Назаренко // Вісник економіки транспорту і промисловості - №40. – 2012. – С. 276 – 282.

Полякова О.М. Світовий досвід формування транспортно-логістичних кластерів / О.М. Полякова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 28. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 14-21.

Полякова О.М. Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні [Текст] / О. М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. – №54. – С.338-344.

Толстова А.В. Модель організаційної структури управління конгломератом «Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України» / А.В. Толстова // Вісник Харківського національного аграрного університету: збірник наукових праць. – Харків: ХНАУ, 2010. - Вип. 10, Серія: «Економічні науки». – С. 270-279.

Арсланов В.А. Инжинирин-говые центры как фактор вхождения региона в глобальную производственную кооперацию / В.А. Арсанов и др. // Весникэкономики, права и социологии. – 2014. - №4. – С. 7-12

Грибовский А.В Инновационно-технологические центры как субъект инновационной инфраструктуры Росийской Федерации [Электронный ресурс]/ А.В. Грибовский. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/.

Зайцев А.В. Особености функционирования высокотехноло-гического предприятия в инновационной экономике / А.В. Зайцев // Вопросы инновационной экономики. – 2014. - №1. – С.21-35

Краскевич В.Є. Фінансовий інжиніринг як інструмент інноваційної діяльності в інвестиційних проектах / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова // Математичні машини і системи, 2016. - № 1. – C.71-78.

Кудашов В.И. Инжиниринговые центры важнейшая составляющая инновационной инфраструктуры Беларуси /

В.И. Кудашов, Е.О. Пищало //Экономика и управление. – 2016. - №3(47). – С.35-40.

Лифанов И.Д. Специфика и перспективы развития инжиниринговых услуг в инновационной сфере / И.Д. Лифанов, А.И. Шинкевич // Российское предпринимательство. – 2014. - №19(265). – С.16-27.

Ситник О. Б. Досвід інжинірингової діяльності в сучасному економічному просторі / О. Б. Ситник // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2013. - № 4 (24). – C.104-116

Чекмачев И.Ю. Инжинирин-говый центр как элемент инновационной инфраструктуры региона / И.Ю.Чекмачев, Е.В. Иода // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. - Т. 9. - № 9 - С. 84-95.
Copyright (c) 2017 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892