ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Автор(и)

  • А. В. Непран ХТЕІ, Ukraine
  • И. Е. Тимченко ХЕПУ, Ukraine
  • Н. Н. Каменева УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101562

Ключові слова:

податок на додану вартість, ефективна ставка податку на додану вартість, бюджетне відшкодування.

Анотація

У статті розглядається роль податку на додану вартість у формуванні та перерозподілі національного доходу. Визначено вплив основних чинників на величину надходжень від податку на додану вартість. Встановлена фіскальна ефективність податку на додану вартість з урахуванням всіх фінансових втрат держави при бюджетному відшкодуванні. Зростання державного боргу по бюджетному відшкодуванню ПДВ експортерам несе суттєві ризики для державних фінансів. Надано рекомендації щодо напряму підвищення ефективності оподаткування податком на додану вартість в Україні.

Біографії авторів

А. В. Непран, ХТЕІ

к.е.н., доцент

И. Е. Тимченко, ХЕПУ

к.е.н., доцент

Н. Н. Каменева, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

OECD Revenue statistics / OECD [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://stats.oecd.org/Index.a spx?DataSetCode=REV.

Налоговая политика: методология, теория и практика: монография / В. П. Вишневский, О. В. Виецкая, О. Н. Гаркушенко и др.; под общ. ред. В. П. Вишневского / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2011. – 528 с.

Молдован О. Напрями та механізми підвищення фіскальної та регулятивної ефективності ПДВ. Аналітична записка [Електронний ресурс] / О. Молдован. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/247/.

Морозова Г.С. Вплив податку на додану вартість на формування доходів державного бюджету України / Г.С. Морозова, Є.М. Руденко // Економіка та держава. – 2014. – № 8. – С. 42–46.

Рекова Н. Ю. Особливості ПДВ в Україні в контексті зближення з європейським законодавством / Н. Ю. Рекова, С. В. Мельник / Бізнес-інформ. – 2016. – № 3. – С. 214-219.

Koch J. EU amendment directive “VAT — reverse charge mechanism” / J. Koch; CEP. — 2009. — Dec. 7 [Web. resource]. — Режим доступу: http://www.cep.eu/fi leadmin/user_upload/Kurzanalysen/Reverse_Charge/PB_ Reverse _Charge_EN.pdf.

Rajagopalan S. Reverse charging to prevent VAT fraud / S. Rajagopalan; Reckon LLP. — 2006. — Dec. [Web. resource]. — Режим доступу: http://www.reckon.co.uk/ reckon-reverse-charging-dec2006.pdf.

Tax revenue statistics / Eurostat. — 2014. — March [Web. resource]. — Режим доступу: http://ec. europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/Tax_ revenue_statistics#Fur-ther_Eurostat_information.

Данные Мирового банка. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org.

VAT rates applied in the member states of the European Union. – Luxembourg: Eurostat, 2015. – 29 p. [Web. resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf.

Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: у 2 т. / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов та ін. ; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2014. – Т. 1. – 2014. – 760 с.

Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /2755-17.

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України № 368 від 12 травня 2010 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/368-2010-%D0%BF.

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України № 139 від 21 травня 2014 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/139-2014-%D0%BF.

Пікінер В. О. Оцінка фіскального потенціалу податку на додану вартість в Україні / В. О. Пікінер, К. І. Швабій // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 2012. – № 2 (57). – С. 115–120.

Крупка М. І. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи/ Крупка М. І., Кміть В. М., Паславська Р. Ю. // Науковий вісник ЛНТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 217–225.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-10

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки