DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101585

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАПРЯМІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Ю. І. Мискін, О. О. Мискіна

Анотація


Розглянуто сутність активізації інвестиційної діяльності у контексті взаємозв’язку понять «інвестиції» – «інвестиційна діяльність» – «активізація інвестиційної діяльності». За результатами аналізу семантичної транскрипції визначення сутності інвестицій з гносеологічної позиції обґрунтовано доцільність виділення методологічного та емпіричного підходів. Базуючись на сутнісних аспектах інвестиційної діяльності (ресурсний, соціально-економічний, витратний, гедоністичний та майновий) ідентифіковано напрями активізації інвестиційної діяльності як об’єкта податкового стимулювання.

Ключові слова


інвестиції, інвестиційна діяльність, активізація інвестиційної діяльності, напрями активізації інвестиційної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підручник / І.О. Бланк, Н. М. Гуляєва ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 398 с.

Доунс Д. Финансово-инвестиционныйсловарь: Пер. 4-го англ. изд. / Д.Доунс, Дж.Є.Гудман. – М.: ИНФРА-М, 1997. – ХХІІ. – 586 с.

Корнєєв В. В. Поведінкові фінанси та інвестування в експолярній економіці / В. В. Корнєєв // Економічна теорія. – 2009. – № 3. – С. 40-49.

Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л. Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

Мареха І. С. Теоретико-методологічні засади визначення якості інвестицій: сутнісно-змістова основа та класифікаційні ознаки / І. С. Мареха // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 229 – 239. 6. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні / Музиченко А. С. — К.: Кондор, 2005. — 406 с. 7. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова]. — К.: КНЕУ, 2001. — 251 с.

Про інвестиційну діяльність : закон України від 18.09.1991 р. №1560 – XII// Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
Copyright (c) 2017 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892