DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.106157

ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНОЮ ЇЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Н. А. Казакова, М. В. Булаєнко, Є. В. Широкорад

Анотація


Досліджено динаміку експорту України, проведено аналіз сучасного експортного потенціалу в державі. Визначено комплекс внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на український експорт, а також висвітлено основні його проблеми на сучасному етапі розвитку. Також з'ясовано домінантні завдання у галузі фінансового сприяння експорту. Враховуючи сучасний стан української економіки та актуальність проблем розвитку зовнішньоторговельного потенціалу країни, розглянуто необхідність створення сприятливих умов для динамічного розвитку експорту на основі прогресивної зміни спеціалізації та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність, експорт, експортний потенціал, конкурентоспроможність, митне регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алимова О. О. Експортний потенціал України: проблеми та перспективи реалізації / О. О. Алимова // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили. – 2009. – Т. 64, № 51. – С. 53-59.

Артеменко В. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів / В. Артеменко // Регіональна економіка. – 2016. – № 2. – С. 90–97.

Дикань В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера [Текст] / В.Л. Дикань// Міжнародний техніко-економічний журнал «Українські залізниці», липень 2014. -№9(15). - С.23-26.

Дикань В.Л. Реанимирование экономики Украины [Текст] / В.Л. Дикань// Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. - № 45. – С. 11-17.

Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ / Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Белінська Я. В. [та ін.]; відп. ред. Я. А. Жаліло. – К.: НІСД, 2010.

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Кутідзе Л. С. Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації / Л. С. Кутідзе : монографія, 2011. – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ. – 318 с.

Мазаракі А. А. Управління експортним потенціалом України: монографія / А.А. Мазаракі та ін., 2007. – К. : Вид-во КНТЕУ. – 210 с.

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayinsvitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1 10. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України [Текст] / С. М. Губенко, О. П. Мозгова ; ред. О. І. Кірєєв. - Х. : Штріх, 2000. - 360 с.
Copyright (c) 2017 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892