DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.109954

СТРАТЕГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

О. М. Кібік, В. О. Котлубай, Ю. В. Хаймінова

Анотація


У статті виконано аналіз тенденцій розвитку експортної сфери України. Основні положення теорії «ресурсного прокляття» адаптовані до умов розвитку експортного потенціалу України. Визначено роль та напрямки розвитку державної підтримки експортної діяльності. Проаналізовано елементи проекту Експортною стратегії України, розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Обґрунтовано основні напрями розвитку стратегічних інструментів державної підтримки розвитку експортного потенціалу країни.

 


Ключові слова


експорт, експортна діяльність, експортний потенціал, експортна стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Експорт та інтернаціоналізація бізнесу. Професійний блог Олега Мирошніченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://export-ua.blogspot.com/.

Кібік О.М. Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні / О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова та ін. // Наукові праці НУ «Одеська юридична академія»: зб. наук. праць. – Одеса, 2015. – № 17. – С. 62–96.

Проект Експортної стратегії України (Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі 2017-2021) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrategichnogo РozvitkuTorgivli2017-2021.

Auty R.M. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London; New York: Routledge, 1993. - 272 p.

Баттогтох Г. Некоторые проблемы обеспеченности природными ресурсами / Г. Баттогтох [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-obespechennosti-prirodnymi-resursami.

G′orecki I. Analуsis of agricultural and food production in the context of global trade and enlargement of European Union. // Problemу rolnictwa S′ wiatowego. – Warszawa: S G G W, P. 17-29.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт; [пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера]. — М. : Фонд экон. кн. «Начала», 1997. — 634 с.

Ерік С. Райнерт. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні залишаються бідними. – К.: Темпора, 2014. – 444 с.

Верланов Ю.Ю. Передумови формування зовнішньоторговельної політики країни в контексті економічної безпеки / Ю Ю. Верланов, А.А. Васильєв // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили. — 2009. — Т. 64. — Вип. 51. — С. 53–59.

Дерев'янко О.В. Експортна стратегія України за умов глобалізації світового ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / О. В. Дерев'янко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 20 с.

Кутідзе Л. С. Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації: монографія / Л. С. Кутідзе. — Запоріжжя : ЗНУ, 2011. — 318 с.

Управління експортним потенціалом України: монографія / А.А. Мазаракі [та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К. : КНТЕУ, 2007. — 210 с.

Мовчан В. Політика сприяння експорту в Україні після адміністративної реформи / В. Мовчан. — К. : ПРООН, 2012. — 43 с.

Навроцька Н. А. Конкурентоспроможність української економіки в умовах глобалізації / Н. А. Навроцька // Вісник Донецького національного університету. Серія «Економіка і право». Вип. 2, т. 1. — 2010. — С. 278–285.

Котлубай В.О. Розвиток стратегічних напрямів зовнішньоторговельної політики України / В.О. Котлубай // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матер. ІІ всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 50-річчю створення факультету управління та бізнесу ХНАДУ (26 жовтня 2016 року). – Харків, ХНАДУ, 2016. - С. 549-551.

Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту: Закон України від 20.12.2016 № 1792-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2017. - № 4. - Ст.43.
Copyright (c) 2017 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892