МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • І. В. Колупаєва ХТЕІ КНТЕУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.109956

Ключові слова:

регуляторна політика, механізм регуляторної політики, моделювання, процесний підхід, модель, стратегія регуляторної політики держави.

Анотація

У статті вперше запропоновано використання процесного підходу до формування механізму регуляторної політики держави шляхом моделювання. Визначено, що під формуванням механізму регуляторної політики держави мається на увазі складний процес розроблення концептуально-прикладних основ здійснення регуляторної політики. Тому вирішено процес формування механізму державної регуляторної політики представити за допомогою моделюванням. В якості інструмента структурно-функціонального моделювання використано AllFusion Process Modeler, який дозволив точно та деталізовано прописати всі процеси, інструменти та необхідні ресурси. Зроблено висновок, що впровадження запропонованої моделі формування механізму регуляторної політики держави дозволить сприймати регуляторну політику як важливу складову системи національної економіки країни та нівелювати цілий ряд негативних факторів у процесі її здійснення.

Біографія автора

І. В. Колупаєва, ХТЕІ КНТЕУ

к.е.н., доцент 

Посилання

Горобінська І. В. Механізм реалізації державної регуляторної політики в сфері транспортної діяльності / І. В. Горобінська // Вісник Національного транспортного університету. − 2011. − № 24 (1). − С. 232−236.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України ; наук. – ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 4 : Галузеве управління / наук. – ред. колегія : М. М. Іжа, В. Г. Бодров та ін. – 2011. – 648 с.

Кілієвич О. І. Економічний аналіз державної політики: навч. Посібник / О. І. Кілієвич. – К.: НАДУ, 2011. – 78 с.

Колупаєва І. В. Регуляторна політика держави: теорія та методологія: монографія / І. В. Колупаєва. – Харків: Видавництво ТОВ «Смугаста типографія», 2016. – 335 с.

Маклаков С. В. ERwin и BPwin. CASE-средства разработки информационных систем / С. В. Маклаков. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2000 – 256 с.

Малига В. А. Вплив перегляду регуляторних актів на реалізацію державної регуляторної політики / В. А. Малига // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. – 2014. – Випуск 29. Том 1. – С. 190–193.

Мельник Т. М. Розвиток національної регуляторної політики в процесі становлення глобальної торговельної системи : автореф.дис ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Т. М. Мельник; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2009. – 35 с.

Мордвінов О. Г. Досвід формування механізму регуляторної політики в США та можливості застосування його в Україні / О. Г. Мордвінов, М. А.Погрібняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Ptdu/2011_2/files/PD211_28.pdf

Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Погрібняк М. А.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 26.11.2016 № 1160-15. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта : Постанова КМУ від 11.03.2004 р. № 308. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF

Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України : Постанова КМУ і Нацбанку України від 14.04.2004 р. № 471. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/471-2004-%D0%BF

Радейко Р. І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку / Р. І. Радейко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 837. – С. 100–104.

Noll R. G. Economic Perspectives on the Politics of Regulation / R. G. Noll // Handbook of Industrial Organization, edited by Richard Schmalensee and Robert Willig. − Amsterdam: North Holland. – 1989. − Vol. 2. –pp. 1254-1287.

Thurow L. C. The Zero-Sum Society: Distribution And The Possibilities For Change / L. C. Thurow. – New York: Basic books, 2008. – 240 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки