СИСТЕМНО – ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФУНДАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІНТЕНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЗНАЧНОГО ЗРОСТАННЯ ШВИДКОСТІ ПОЇЗДІВ

Автор(и)

  • В. М. Петрушов УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110012

Ключові слова:

інтенціональність, інтенційне керування, оптимальне рішення, семантичний зв’язок, феноменальне тіло, мислення, свідомість, виконання інтенції.

Анотація

  У статті автор звертається до проблеми пошуку нової форми здій- снення керування обєктами і процесами на залізничному транспорті в умовах значного зростання швидкості поїздів. Пошук здійснюється на філософському підгрунті феноменології Е.Гуссерля та фундаментальної онтології М.Гайдеггера.

Обгрунтовано методологічний зв’язок між поняттями інтенціональності та керування, що створює передумови для виявлення формально-логічних відношень між об’єктом та суб’єктом керування.

Показано, що феномен інтенційного  керування відкриває шлях до розробки нових когнітивних технологій, здатних забезпечити прийняття оптимальних рішень персоналом структурних підрозділів залізниць у складних умовах зростання інтенсивності руху поїздів.

Біографія автора

В. М. Петрушов, УкрДУЗТ

д.філос.н., професор

Посилання

Деннет Д. Виды психики. Интенциональность: интенционально – системный подход [Электронный ресурс] Д. Деннет. – Режим доступа: http://psylib.ukrweb.net/books/dennd01/txt02.htm . - Загл. с экрана.

Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела / Нагель Т. //Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 101-112.

Мотрошилова Н.В. Интенциональность в «Логических исследованиях»Э.Гуссерля / Мотрошилова Н.В. // Вопросы философии. – 2000. - № 4. – С. 138-157.

Князева Е.Н. Энактивизм: концептуальный поворот в эпистемологии / Князева Е.Н. // Вопросы философии. – 2013. - № 10. – С. 91-104.

Редько В.Н. Дескриптологические основания информационных технологий /Редько В.Н., Редько И.В. // Кибернетика и системный анализ. – 2007. - № 5. – С. 12-28.

Журавель В. Аналіз досвіду використання високошвидкісних залізничних сполучень [Електронний ресурс] В. Журавель, I. Журавель // Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця». – 2016. - № 1. - Режим доступу: http://ukrrailways.com/statti/1892-analiz-dosvidu-vikoristannya-visokoshvidkisnikh-zaliznichnikh-spoluchen.html . – Назва з екрану.

Звіт про науково-дослідну роботу «Філософське та науково-методологічне дослідження теоретичних засад прийняття оптимальних рішень персоналом структур та підрозділів залізничного транспорту в умовах значного зростання інтенсивності рухупоїздів». – 2009. - № держреєстрації 0109U001180 . – УкрДАЗТ.

Див. Звіт НДР. – С.20.

Див. Звіт НДР. – С.24-25.

Гуссерль Э. Картезианские медитации / Э. Гуссерль // - М.: Академический Проект, 2010. – 229c.

Хайдеггер М. Вопрос о технике / М.Хайдеггер // Время и бытие: статьи и выступления. – СПб.: Наука, 2007. – С.314.

Блюменберг Х. Жизненный мир и технизация с точки зрения феноменологии / Х. Блюменберг // Вопросы философии. – 1993. - № 10. – С.76.

Стюарт Амплби А. Кибернетика второго порядка: на пути к признанию / А. Стюарт Амплби // Университет им. Дж. Вашингтона, 1991. – 187с.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. / Э. Гуссерль // - М.: Академический Проект, 2009. – 489с.

Ямпольская А.В. Феноменологическая редукция как философская конверсия / А.В. Ямпольская // Вопросы философии . – 2012 . - № 9. – С.157-168.

Соколова Л.Ю. Феноменологическая концепция М. Мерло-Понти [Электронный ресурс] Л.Ю. Соколова // Антропология. – Режим доступа: http://anthropology.ru/texts/sokolova/kolesn_17.html . ¬– Загл. с экрана.

Хайдеггер М. Тезис Канта о бытии / М.Хайдеггер // Время и бытие: статьи и выступления. – СПб.: Наука, 2007. – С.525.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. С.322.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України