DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121151

ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ИНДИКАТОР РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ

А. И. Фролов, И. Н. Крутько, О. А. Комаренко

Анотація


У статті розглянуті методологічні підходи, найбільш широко вживані ООН і іншими міжнародними організаціями, для проведення межстрановых зіставлень рівня і якості життя населення. Визначено системи соціальних індикаторів використовуваних в міжнародних дослідженнях з оцінки рівня і якості життя. Дано визначення поняття «розвиток людини». Розкрито основний зміст концепції людського розвитку як Програми ООН. Уточнено співвідношення цілей економічного зростання і цілей людського розвитку. Проаналізовано методику розрахунку, напрямки її вдосконалення, а також структуру індексу людського розвитку. Розглянуто структуру підсумкового рейтингу країн світу за рівнем індексу людського розвитку.


Ключові слова


Людський розвиток, концепція людського розвитку, індекс людського розвитку, система об'єктивних індикаторів рівня і якості життя населення, індекс очікуваної тривалості життя, індекс освіти, індекс валового національного доходу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилова Т.В. Принципы и методы исследования качества жизни населения / Т.В. Гаврилова // Технологии качества жизни. – 2004. – Т. 4, № 2. – C. 1–11.

Косинский П.Д. Управление качеством жизни населения региона: системный подход / П.Д. Косинский. – Красноярск : Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 2004. – 212 с.

Петрова А.Т. Теория, методология системно-параметрического исследования качества жизни населения региона : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.12, 08.00.05 / Новосиб. гос. ун-т экономики и упр..- Новосибирск, 2007.- 46 с.

Литвинов В.А. О концепции человеческого развития / В.А. Литвинов // Уровень жизни населения регионов России. – 2015. - № 2 (196). – С. 130–137.

The OECD List of Social Indicators / Organization for Economic Cooperation and Development. – Paris: OECD, 1982. – 13l p.

URL: http://soc-work.ru/wp-content/uploads/2010/12/ Социальная-статистика.pdf

Корсунская М.П. В Москве готовится форум «качество жизни» / М.П. Корсунская // Стандарты и качество. – 1999. – № 3. – С. 30–31.

Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст]: учебное пособие / Л.Е. Басовский. М.: ИНФРА - М, 1999. 260с.

URL: http://gtmarket.ru/ratings/ human-development-index/human-development-index-info

Резюме. Доклад о человеческом развитии 2016: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf

UNDP. Human Development Report 1994. – New York: Oxford University Press, 1994. – 116 pp.

Айвазян С.А. Россия в межстрановом анализе синтетических категорий качества жизни населения / С.А Айвазян // Мир России. – 2001. - №4. – С.59-88.

Гукалова I.В. Якість життя населення України; суспільно-географічна концептуалізація. Монографія / І.В. Гукалова. – K., 2009. – 346 с.

Старченко Л. В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. І. М. Сотник. - Суми: Сумський державний університет, 2010. – 270с.

Михальченко Г. Г. Відтворення та розвиток населення в контексті забезпечення гідної якості життя: монографія // Г.Г. Михальченко – Донецк: «ВІК», 2012 – 333с.

UNDP. Human Development Report 1995. Gender and human development. - New York Oxford. Oxford University Press, 1995.- 143 pp.

Human Development Report Technical Notes 2016 Режим доступа: http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hdr2016_technical_notes.pdf/.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892