УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • О. В. Громова УкрДУЗТ, Україна
  • А. П. Рубан УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121352

Ключові слова:

логістика, логістична система, види логістичних систем, проектування та планування логістичних систем

Анотація

Стаття присвячена поняттю «логістична система», розглянуто її складові елементи, характерні властивості, ознаки та види. Вивчено роботи сучасних зарубіжних та вітчизняних вчених у цій галузі, розроблений алгоритм планування і проектування логістичної системи на основі аналізу та прогнозування певних економічних показників. Доведено, що основні завдання та функції механізму управління логістичною системою підприємства є актуальними питаннями сьогодення.

Біографії авторів

О. В. Громова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

А. П. Рубан, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Anderson, B. Transportation and trade across international borders [Text]/ B. Anderson // Research in Transportation Business & Management. - 2015. - P.1-3

Брагинський, В. В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транспортного потенціалу України [Електронний ресурс]/В.В. Брагинський. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf . - Назва з екрану.

Бауэрсокс, Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок [Текст]/ Доналд Дж. Бауэрсокс, Девид Дж. Клосс. - М. : ЗАО «Олимп - Бизнес», 2008. - 640 с.

Гаджинский, А. М. Логистика [Текст]/ А. М. Гаджинский. - М. : Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. - 432 с.

Дикань, В. Л. Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины [Текст]/ В.Л. Дикань, Ю. А. Рыжова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 48. - С. 55-59.

Дороховський, О.М. Проблеми та перспективи розвитку транспотно-логістичної системи України [Текст]/ О. М. Дороховський // Экономика и управление. - 2012. - №5. - С. 60 - 65.

Денисенко, М.П. Організація та проектування логістичних систем: підручник [Текст]/ М.П. Денисенко, П.Р. Левковець, Л.І. Михайлова та ін. - К.: Цент учбової літератури, 2010. - 336 с.

Колодізєва, Т.О. Організація та проектування логістичних систем: конспект лекцій [Текст]/ Т.О. Колодізєва - Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. - 92 с.

Крикавський, Є.В. Сучасна логістика потребує інновацій [Електронний ресурс] / Є.В.Крикавський. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28173. - Назва з екрану.

Шинкаренко, В.Г. Проектування логістичних систем: навчальний посібник [Текст] / В.Г Шинкаренко, І.М. Ананко Харків ХНАДУ, 2015. - 286 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства