СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • В. М. Орлова УкрДУЗТ, Ukraine
  • Д. Р. Кокошвілі УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.122844

Ключові слова:

запаси, механізм оптимізації, раціональне використання, облік запасів, підприємство, господарський процес.

Анотація

У статті розглянуто важливість забезпечення раціонального використання запасів для підприємства. Досліджено сучасний стан обліку господарських операцій, пов'язаних з організацією та здійсненням обліку запасів на підприємстві, і запропоновано напрями їх удосконалення.  Розроблено конкретні шляхи удо­сконалення процесу використання запасів, зокрема представлено механізм оптимізації обліку запасів.  Проаналізовано основні проблеми, пов’язані з організацією та веденням обліку запасів на підприємствах, та запропоновано напрямки їх удосконалення

Біографії авторів

В. М. Орлова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Д. Р. Кокошвілі, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Шерстюк О. О. Оцінювання системи внутрішнього контролю / О. О. Шерстюк, О. А. Бакурова // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(4). - С. 413-420.

Коблянська О.І. Бухгалтерський і податковий облік фінансових кредитів. - 2013. - № 2. - С. 246-251.

Нагірська К.Є. Принципи та вимоги до формування звітності підприємств: управлінський аспект. / К.Є.Нагірська, Я.Є. Герус - 2013. - Вип. 10(2). - С. 176-183.

Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку. / Нападовська Л.В. - С. 173-181.

Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с.

Вовчак О.Д. Фінансовий аналіз. / О.Д.Вовчак, Н.І.Власюк, Р.С. Сорока– Львів: Львів. комерц. акад., 2002. – 96 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99/ed20120527

Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., спец. 7.050106 «Облік і аудит»] / Бутинець Ф.Ф.. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.

Кузнецова М.А. Тенденции и закономерности управления запасами / М. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления (рус.). – 2009. – № 11. – C. 63–72.

Орлов О.О. Планування діяльності підприємства: [підручник] / О.О. Орлов. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – XIY ВР від 16 липня 1999 р.

Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення / І. Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит (укр.). – 2010. – № 6. – C. 40–57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства