СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ю. М. Уткіна УкрДУЗТ, Ukraine
  • Г. О. Становихіна УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123182

Ключові слова:

стратегічне планування, логістика, логістичний менеджмент, стратегічне планування логістики, підприємство.

Анотація

Визначено, що стратегічне планування у системі логістичного менеджменту – це організаційне стратегічне передбачення, внутрішня координація, розподіл ресурсів між декількома напрямками логістичної діяльності підприємства з метою її адаптації до очікуваних змін зовнішнього середовища. Зроблено висновок, що метою стратегічного планування логістики є уточнення цілей і завдань конкретних напрямків логістичної діяльності з урахуванням більш глибокого дослідження зовнішнього середовища та можливостями підприємства адаптації.

Біографії авторів

Ю. М. Уткіна, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Г. О. Становихіна, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Дикань, В. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера [Текст] / В. Дикань // Українські залізниці. – 2014. – Вип.9. – С. 22-29.

Дикань, В.Л. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту [Текст]: навч. посіб. для студ. економ. спец. ВНЗ / В.Л. Дикань, Ю.Т. Боровик, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – 387 с.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посіб./ В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Пономарьова, Ю.В. Логістика [Текст]: навч. посіб. / Ю.В. Пономарьова. –2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2015. – 328 с.

Смирнов, І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір [Текст]: монографія / І.Г. Смирнов. – К.: ВГЛ Обрії, 2014. – 335 с.

Хвищун, Н.В. Сутність поняття «логістика»: ретроспективний аналіз [Електронний ресурс] / Н.В. Хвищун // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2012. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1567

Чеботаев, А.А. Логистика. Логистические технологии [Текст]: учеб. пос. / А.А. Чеботаев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 172 с.

Чорнописька, Н.В. Методичні підходи оцінювання логістичної діяльності підприємства [Текст] / Н.В. Чорнописька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – 2008. – №623. – С. 265-271.

Якимишин, Л.Я. Логістика як інструмент антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / Л.Я. Якимишин. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/Econom/206.html.

Bowersox, D.J. Logistical Management [Text] / D.J. Bowersox, D.J. Closs. – 3rd ed. – New York:Mc millan Pudlishing, 1991. – 212 p.

Dietz, W. Grunlage der Logistik [Text] / W. Dietz, B. Sasch. – Wien, 1971. – 625 p.

Lambert, D.M. Establishing Customer Service Strategies Within the Marketing Mix [Text] / D.M. Lambert, T.C. Harrington // Journal of Business Logistics. – 1989. – №2. – P. 32-35.

Pisz, І. Controlling of logistics projects [Text] / I. Pisz // Total logistic management. – 2011. – №4. – P. 107-123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства