ЯК ПОДОЛАТИ ПОТРЕБУ У РОБІТНИЧИХ КАДРАХ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Н. В. Янченко ХНУБА, Ukraine
  • В. В. Благой ХНУБА, Ukraine
  • В. В. Благая ХНАДУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123185

Ключові слова:

робітничі кадри, персонал підприємства, трудові ресурси, безробіття.

Анотація

Забезпеченість підприємств персоналом за відповідним напрямом та рівнем підготовки залежить від реальної ситуації на ринку праці та господарської дієздатності. На сьогоднішній день одним із головних стримуючих факторів зростання конкурентоспроможності промислового підприємства виступає брак робітничих кадрів, які б відповідали якісним характеристикам та потребам виробництва. Це актуалізує необхідність дослідження проблем кадрового забезпечення промислових підприємств з врахуванням закономірностей їх формування та шляхів подолання кризових явищ на ринку праці з використанням маркетингових інструментів.

Біографії авторів

Н. В. Янченко, ХНУБА

к.е.н., доцент

В. В. Благой, ХНУБА

к.е.н., доцент 

В. В. Благая, ХНАДУ

к.е.н., доцент 

Посилання

Бажан І.І. Вдосконалення державного організаційно-економічного механізму регулювання трудового потенціалу населення України [Текст] / І. Бажан // Україна: аспекти праці. - 2005. - N5. - С. 13-17

Компанієць В.В., Ефективна трудова поведінка: сутність, умови формування, підходи до оцінювання/ В.В. Компанієць, В.В. Польова// Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 45. - С. 290-295. Фахове видання.

Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: моногр. / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2010. – 251 с.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., «Кондор». — 2005. – 308 с.

Ринок праці в економічній системі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. / Е. М. Лібанова, Д. П. Мельничук. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 261 c.

М. Армстронг. Практика управления человеческими ресурсами: пер. с англ., Питер, 2010 г. – 846 с.

Гимпельсон, В. Е. Спрос на труд и квалификацию в промышленности: между дефицитом и избытком / В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников, А. Л. Лукьянова. М. : Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. - 60 с.

Одегов, Ю. Г. Оценка эффективности работы с персоналом: методологический подход : учебно-практическое пособие / Ю. Г. Одегов, К. X. Абдурахманов, Л. Р. Котова. —М. : Издательство «Альфа-Пресс», 2011. 752 с.

Дикань В.Л. Діагностика фінансового стану підприємства [Текст]: навчальний посібник / В.Л. Дикань, А.С. Козинець, В.Є. Чупир. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 150 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства