ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • І. В. Соломніков УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123674

Ключові слова:

інвестиційне забезпечення, підприємства залізничного транспорту, техніко-технологічне оновлення, інновації, інвестиції.

Анотація

В статті розкрито механізм інвестиційного забезпечення техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспорту, який базується на триєдності процесного, ресурсного та системного підходів, формуванні інвестиційного фонду розвитку ПАТ «Українська залізниця»,  визначенні процедури фінансової взаємодії суб’єктів механізму, алгоритму інвестування, що дозволить визначити схему інвестиційного забезпечення інноваційних проектів техніко-технологічного оновлення як підприємств, так і залізничного транспорту в цілому.

Біографія автора

І. В. Соломніков, УкрДУЗТ

аспірант

Посилання

Стратегія розвитку ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov. ua/press_center/up_ to_date_topic/448552/

Бойко Г. Особливості залучення інвестицій для реалізації енергозберігаючих проектів на підприємствах залізничного транспорту України. Частина І / Г. Бойко, М. Мелешко // Українські залізниці. - 2015. - № 9-10. - С. 60-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrzal_2015_9-10_20

Головня О. Фінансове забезпечення оновлення основних засобів підприємств залізничного транспорту [Електронний ресурс] / О.Головня. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpdetut_eiu_2012_21-22(2)__4.pdf

Григор’єв Г. С. Формування інвестиційної стратегії розвитку залізничного транспорту України [Електронний ресурс] / Г. С.Григор’єв. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4006/Hryhoriev_Formuvannia.pdf

Дикань В. Л. Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины / В. Л. Дикань, Ю. А. Рыжова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 48. - С. 55-59.

Дикань О. В. Модель інвестиційного забезпечення впровадження інновацій на промислових підприємствах залізничного транспорту України / О. В.Дикань // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. - Випуск 7. – Ч. 1. – С. 125-130

Калініченко Л.Л. Вирішення інвестиційної проблеми інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту / Л.Л. Калініченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Випуск 236, Т. 2. – С. 222 – 227.

Кірдіна О.Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України: [Монографія]. / О.Г.Кірдіна - Х:УкрДАЗТ, 2011- с. 311-312.

Сич Є.М. Інноваційно- інвестиційний розвиток залізничного транспорту / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. – К. : Логос, 2002. – 256 с. 7

Талавіра Є. В. Організаційно-економічні фактори впливу та принципи інвестиційного забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів [Електронний ресурс] / Є. В. Талавіра // Ефективна економіка. – 2013. - № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Токмакова І.В. Сутність та підходи до формування інвестиційної стратегії на підприємствах залізничного транспорту / І.В. Токмакова, О.О. Дараган // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. - №43. – С. 189- 193.

Дащенко Н.І. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств: структурно-логічна модель та обмеження його організаційно-економічного механізму структурно-логічна модель та обмеження його організаційно-економічного механізму [Електронний ресурс] / Н. М. Дащенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 184-189. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html

Казаков В.В. Организационно-финансовый механизм формирования и реализации инновационной политики экономических систем [Електронний ресурс / Казаков В.В. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=18046939

Никонова Я.И. Инновационная политика в системе государственного регулирования устойчивого развития. / Я.И. Никонова . - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 260 с.

Соломніков І. В. Інвестиційне забезпечення техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспорту // Шоста всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (Харків, 17 листопада 2016р.). - Тези доповідей. – Харків: Національна академія національної гвардії України, 2016. – С. 259- 260

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність