РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова УкрДУЗТ, Україна
  • І. М. Войтов УкрДУЗТ, Україна
  • Я. В. Діденко УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123685

Ключові слова:

знання, управління, технології, центр знань, розвиток підприємства.

Анотація

В статті розкрито сучасні тенденції впровадження елементів та систем управління знаннями на підприємствах. Досліджено підходи до визначення сутності управління знаннями, які засвідчили його ключову роль у створенні конкурентних переваг і підвищенні вартості, ефективності та забезпеченні стійкого розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. З’ясовано цілі, завдання, технологію управління знаннями на підприємствах. Обґрунтовано доцільність створення центрів знань на підприємствах, як базового елементу інфраструктури системи управління знаннями.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, УкрДУЗТ

д.е.н,  професор

І. М. Войтов, УкрДУЗТ

ст. викладач

Я. В. Діденко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Wiig К. Knowledge Management: An Introduction and Perspective / К. Wiig // Journal of Knowledge Management. − 1997. − Vol.1. − Iss:1, P. 6−14.

Edvinsson L. Intellectual Capital: realizing your company's true value by fi nding its hidden brainpower (1sted.) / L. Edvinsson, M. Malone. − N.Y.: Harper Business, 1997. − 230 p.

Нонака И. Компания — создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / И. Нонака, Х. Такеучи. Пер. с англ. А. Трактинского. − М.:ЗАО "Олимп Бизнес", 2011. − 384 с.

Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика обучающейся организации. − Пер. с англ. − М.: ЗАО "Олимп-бизнес", 2011. − 448 с.

Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке; уч. пос. ; пер. с англ. / П.Ф. Друкер. –М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.

Босак А.О. Теоретичні аспекти формування систем управління знаннями машинобудівних підприємств / А.О. Босак // Вісник НТУ "ХПІ". Технічний прогрес та ефективність виробництва. − 2010. − № 8. − С. 37−42.

Вовк Ю.Я. Процес управління знаннями підприємства та його особливості / Ю.Я. Вовк // Науковий вісник НЛТУ України. − 2013. − Вип. 23.17. − С. 343-352.

Мартиненко М.В. Управління організаційними знаннями підприємства: теоретичний аспект: монографія / М.В. Мартиненко. − Харків: ІНЖЕК, 2013. − 218 с.

Наливайко А.П. Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія / А.П. Наливайко О.М. Гребешкова, Л.П. Батенко та ін. − К.: КНЕУ, 2014. − 445 с.

Томах В.В. Сутність процесу управління знаннями підприємств промисловості / В.В. Томах // Проблеми економіки. − 2014. − № 2. − С. 161−166.

Федулова Л.І. Економіка знань: підручник / Л.I. Федулова. − К.: Інститут економіки прогнозування, 2009. − 600 с.

Дикань В.Л. Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: підручник / В.Л. Дикань, Ю.В. Єлагін, Т.Г. Сухорукова. –Х.: УкрДАЗТ, 2012. – 275 с.

Дикань В.Л. Етичні основи бізнесу [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, В.В. Компанієць, О.М. Полякова. – Х.арків: УкрДАЗТ, 2012. – 316 с.

Дикань В.Л. Стратегічне управління : навч. посіб. / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 272 с.

Корінь М.В. Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць / М.В. Корінь // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 4(1). - С. 53-56.

Плєтникова І.Л. Підходи до визначення сутності й величини інтелектуального капіталу залізничного транспорту / І.Л. Плєтникова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 29. – 2010. – С. 272–277.

Толстова А.В. Модель організаційної структури управління конгломератом «Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України» / А.В. Толстова // Вісник Харківського національного аграрного університету: збірник наукових праць. – Харків: ХНАУ, 2010. - Вип. 10, Серія: «Економічні науки». – С. 270-279.

Харрингтон Дж. Совершенство управления знаниями: искусство совершенствования управления знаниями: пер. с англ. / Дж. Харрингтон, Ф. Воул. – М.: Стандарты и качество, 2008. – 269 с.

Мариничева М. Управление знаниями на 100 % / М. Мариничева. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 314 с.

Згуровський М. Шлях до інформаційного суспільства – від Женеви до Тунісу / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2005. – № 34 (562). – С. 4–7.

Букович У. Управление знаниями: руководство к действию /У. Букович, Р. Уилльямс. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 304 с.

Skyrme David. Information Resourses Management [Електронний ресурс]. / David Skyrme. – Режим доступу: www.skyrme.com

Ruggles R. The state of the Notion: Knowledge management in Practice / R. Ruggles. - California Management Review, 1998. - Vol.40. - No.3. - Р. 80-89.

Мильнер Б. З. Управление знаниями в современной экономике: Научный доклад / Б. З. Мильнер. – М. : Институт экономики РАН, 2008. – 76 с.

Экономика знаний: кол. монография / Л.Г. Белова, В.П. Колесов, В.Л. Макаров и др. ; отв. ред. В. П. Колесов. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг