ПЕРВИНІ ДОКУМЕНТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СПІРНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ТРАКТОВКИ

Автор(и)

  • Н. В. Каменева УкрДУЗТ, Україна
  • О. І. Фролов УкрДУЗТ, Україна
  • О. М. Левчук ХЕПУ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123689

Ключові слова:

первинні документи, облік, первинний облік, документування, обліково-звітна інформація, складова, реквізити, документообіг, інвойс, господарська операція, законодавча база.

Анотація

У статті розглянуто первинні документи як складову обліково-звітної інформації підприємства. Проаналізовано чинні нормативно-правові акти, що регламентують складання типових форм первинних документів на підприємстві. Наведена оцінка внесеним змінам до законодавчої бази щодо визначення первинного документу. Проаналізовані доводи експертів з податкового та бухгалтерського обліку стосовно нового визначення первинних документів згідно зі змінами в законодавчий базі.

Біографії авторів

Н. В. Каменева, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О. І. Фролов, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О. М. Левчук, ХЕПУ

старший викладач 

Посилання

Аудиторский словарь / С.М. Бычкова, М.В. Райхман, В.Я. Соколов др.; под ред. В.Я. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.1999. – № 996-XIV, ВВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних за-кладів / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська. – 4-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП Рута, 2005. – 528 с.

Кузнецова С.А. Організація облікової інформації в управлінні ді-яльності суб’єктів господарювання: монографія / С.А. Кузнецова. – Ме-літополь: «Видавничий будинок ММД», 2008. – 224 с.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / О.В. Лишиленко. – К. : Видавництво «Центр навч. л-ри», 2003. – 628 с.

Облік і аудит: Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: Центр Європи, 2002. – 671 с.,182 с.

Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку / В.Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 8. – С. 7–11.

Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / за заг. ред. проф. Ю.А. Вериги, Ю.О. Ночовної ; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава, 2014 – 332 с.

Павелко О. Первинний облік: сутність та актуалізація значення в умовах дії норм Податкового кодексу України / О.Павелко // Галицький економічний вісник. – 2011. –№ 3 (32). – С. 161–168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання