DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i61.127751

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВАГОННОЇ ДІЛЬНИЦІ

І. Л. Назаренко, Н. В. Корчинська

Анотація


В статті на основі аналізу існуючих визначень терміну «інновацйний розвиток» визначено сутність інноваційного розвитку вагонної дільниці: це цілеспрямований систематичний процес позитивних змін якісного стану всіх її підсистем через впровадження інновацій (розроблених як зовнішніми, так і власними силами) в діяльність вагонної дільниці з метою досягнення як цілей інноваційної діяльності, так і стратегічних цілей розвитку систем вищого рівня - вагонного господарства та ПАТ «Українська залізниця».


Ключові слова


інноваційний розвиток, залізничний транспорт, вагонна дільниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця». 2017-2021 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/files/file/Strategy_Presentation_fin1.pdf.

Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті [Текст]: навчальний посібник. / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна., І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна / Під ред. В.Л. Диканя. - Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 225 с.

Chesbrough Henry. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003.

Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: монографія. / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Кірдіна О.Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України [Текст]: монографія / О.Г. Кірдіна. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 312 с.

Сич Є.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту [Текст] / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. - К.: Логос, 2002. – 256 с.

Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транс-порту: становлення та розвиток [Текст] / В. П. Ільчук. - К. : Логос, 2004. - 381 с.

Токмакова І. В. Адаптивна система управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України [Текст] / І. В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 57. - С. 137-143.

Корінь М.В. Економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту[Текст] / М.В. Корінь // Зб. наук. пр.. Держ. екон.-технол. ун-ту транспорту. Сер. Економіка і управління. – К., 2012. - Вип. 20. – С. 112-117.

Дем'яненко Т. І. Адаптивне управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту [Текст]: дисертація канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. І. Дем’яненко; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 230 с.

Дейнека О. Г. Реструктуризація вагонного господарства залізничного транспорту в умовах реформування [Текст]: колективна монографія/ О. Г. Дейнека, В. М. Астахов., Т. В. Нескуба – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2013. – 147 с.

Стукало А. Стан і проблеми реформування вагонного господарства Укрзалізниці [Текст] / А. Стукало // Економіст. - 2012. - № 10. - С. 61-63.

Кірдіна О. Г. Інновації на залізничному транспорті та рівні їх корисності [Текст] / О. Г. Кірдіна // Економіка транспортного комплексу. - 2010. - Вип. 15. - С. 124-130.

Ткачик О. Б. Оновлення застарілого вагонного парку — першочергове завдання Департаменту вагонного господарства Укрзалізниці [Текст] / О. Б. Ткачик // Вагонний парк. - 2015. - № 9-10. - С. 10-13.

Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним прозвитколм підприємства [Текст]: підручник / Н.І. Чухрай, О.П. Просович. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 500 с.

Шкарлет С.М. Інноваційний розвиток підприємства [Текст]: навч. посіб. / С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук. - Чернігів: Черніг. Нац.. технол. Ун-т, 2015. – 308 с.

Ватченко О.Б. Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : навч. посібник. / О.Б. Ватченко, Б.С .Ватченко, О.Л. Черевко. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, АкцентПП, 2017. – 404 с.

Єфремов О.С. Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст]: монографія. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 504 с.

Князь О. В Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами(машинобудування та приладобудування)» / О.В. Князь. — Львів, 2008. — 21 с.

Волощук Л.О. Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства [Текст]: моногр. / Л.О. Волощук, В.В. Кірсанова, С.В. Філиппова. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2014. – 180 с.

Дейнека О.Г. Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України [Текст] / О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. - № 25. – С. 62 - 65.

Марценюк Л.В. Інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії: понятійний аспект/ Л.В. Марценюк // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2017. – №14.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892