№ 61 (2018)

Зміст

Державне регулювання економіки

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
В. Л. Дикань, М. В. Корінь
ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Е. Ю. Александрова, Т. Г. Сухорукова, Е. В. Шраменко
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УКРАЇНІ ПИТАННЯ НЕДОПУЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
А. О. Козлова
РОЗВИТОК І МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ PDF (Русский)
В. В. Компаниец
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
М. А. Мащенко, А. В. Литвиненко
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Г. В. Обруч, Б. Л. Іванюта, К. В. Журавльов
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ PDF
Н. Л. Фролова

Проблеми транспортного комплексу України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ PDF
Н. Є. Каличева, І. С. Груник
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І. В. Токмакова, В. О. Овчиннікова, Т. М. Юсупова
ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
М. О. Устенко, В. С. Івашкевич

Економіка підприємства

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ PDF
О. П. Бутенко, Д. О. Стрельченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Русский)
И. В. Воловельская, В. А. Маслова
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КОНТРОЛІНГУ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПАКЕТУ СТРАТЕГІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. В. Морозова
ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. О. Науменко
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Б. Б. Остапюк
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н. Й. Радіонова

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ЗАСТОСУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Н. А. Казакова, Ю. Г. Прав, О. А. Марушева, А. С. Шолом
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВАГОННОЇ ДІЛЬНИЦІ PDF
І. Л. Назаренко, Н. В. Корчинська
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. М. Уткіна, Б. Я. Остапюк

Менеджмент і маркетинг

МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
В. М. Герасименко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Г. Кірдіна
ЕФЕКТИВНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОДАЖУ ПОСЛУГ PDF
Н. В. Опікунова, О. А. Тимофєєва
ЛІДЕРСТВО ЯК ПРОВІДНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
М. В. Черкашина
ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ж. Г. Чухлата

Соціально-економічні питання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КОРПОРАТИЗОВАНИХ СТРУКТУРАХ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Н. Г. Панченко
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ PDF
О. М. Полякова, А. О. Руських

Загальноекономічні питання

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
О. Г. Бондаренко, Л. Ф. Товма, Р. В. Нестеренко, О. Г. Касім
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОРИГУЮЧИХ КОЕФІЦІЄНТІВ У СТРАХУВАННІ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВТОВЛАСНИКІВ PDF
Д. В. Кондратенко, А. В. Гудзь

Економіко-правові питання

ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
О. Ю. Чередниченко