МОДЕЛЮВАННЯ ГНУЧКИХ ГРАФІКІВ РОБОТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Є. В. Діденко ХНУРЕ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133540

Ключові слова:

підприємство, графік роботи, алгоритм, структурний підрозділ, модель

Анотація

Предметом дослідження в статті є аналіз шляхів використання потенційних можливостей структурних підрозділів промислових підприємств до здійснення висопродуктивної діяльності.  У статті надана концептуальна модель узгодження план-графіків діяльності структурних підрозділів, активізації результативності діяльності за рахунок потенційних можливостей структурних підрозділів. Моделювання гнучких графіків роботи структурних підрозділів промислових підприємств дозволяє коригувати роботу підприємства за принципом позитивного зворотного зв’язку. Запропоновано алгоритм розподілу завдань за структурними підрозділами підприємства.

Біографія автора

Є. В. Діденко, ХНУРЕ

к.е.н., доцент 

Посилання

Новікова М. М. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: монографія / М. М. Новікова, Л. О. Мажник; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 215 с.

Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: навч.посіб. / Л.В. Балабанова, О.П. Сардак. – К.: Професіонал, 2007. – 407 с.

Віноградська О.М. Організація праці менеджера: навч. посібник / О.М. Віноградська. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 190 с.

Кузьмін О.Є. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Проник. - Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політехніка», 2008. - 244 с.

Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент: навч. посіб. / Л.Є. Довгань. – К.: Екс об, 2002. – 384 с.

Мазаракі А.А. Основи менеджменту: підручник / А.А. Мазаракі. - Харків: Фоліо, 2014. - 864 с.

Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. / Б. З. Мильнер. — Москва: ИНФРА-М, 2012. — 848, [2] с.

Мочерний С.В. Економічна енциклопедія./ С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Армстронг, Майкл. Менеджмент : методы и приемы : [пер. с 3–го англ. изд.] / М. Армстронг. – Київ : Знання–Прес, 2006. – 876 с. – (Европейский менеджмент).

Друкер, Питер. Энциклопедия менеджмента. / П. Друкер: Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильямc", 2004. — 432 с.: ил. — Парал. тит. англ.

Євдокімова Н.М. Економічне управління підприємством: навч. посібник / Н.М. Євдокімова, Л.П. Батенко, В.А. Верба та ін.; за заг. ред. Н.М. Євдокімової. – К.: КНЕУ, 2011. -327с.

Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках ( Советы руководителя как ефективно использовать робочее время) / Л. Зайверт; [пер. с нем. ]. – М. : Интерэксперт, Инфра-М. 1995. -268с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства