ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Т. О. Пєтухова УкрДУЗТ
  • А. Є. Шамрай УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133632

Ключові слова:

аудит, контроль, внутрішній аудит, організація

Анотація

У статті авторами запропоновано теоретичні основи розвитку внутрішнього аудиту, як підґрунтя прийняття  управлінських рішень на вимогу підвищення прозорості та гаранту забезпечення якісної інформації про діяльність підприємств. Також запропоновано напрям удосконалення методології організації побудови здійснення процесу внутрішнього аудиту та розкрито зміст її основних етапів з акцентом на необхідність урахування галузевих особливостей.

Біографії авторів

Т. О. Пєтухова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент кафедри «Облік і аудит» 

А. Є. Шамрай, УкрДУЗТ

студентка групи  31-4-ОіО 

Посилання

Міжнародні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики бухгалтерів і аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/81073/D6.pdf

Бутинець Ф.Ф, Лайчук С.М. Організація та методика аудиту Підручник.- Житомир: ПП «Рута», 2002.-592с.

Дорош Н.И. Аудит: методология и организация. Монография./ Н.И. Дорош – К.: Т-во “Знания”, КОО, 2001. – 402 с.

Дорош Н.И. Аудит: Теория и практика. Монография. /Н.И. Дорош — К.: ”Знания”, 2006. – 497 с.

Кулаковська Л.П. Організація и методика аудиту: Навч.посібник. [Текст]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В.Піча// -К.: Каравела, 2004.-568 с.

Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту :Підручник / Б.Ф.Усач, З.О. Душко, М.М. Колос . – К.: «Знання»,2006.-296 с.

Іванова Н. А., Ролінський О. В. Організація і методика аудиту. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216 с.

Собко В.В., Верхоглядова Н.Ї., Шило В.П., Ільїна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту; Навчально-практичний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 624 с.

Філозоп О.В. Питання внутрішнього аудиту в економічній літературі / О.В. Філозоп // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3 (15). / Відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 376 с. – С. 317-328

Про аудиторську діяльність в Україні [Електронний ресурс]: [Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII, редакція від Редакція від 13.06.2012, підстава 4711-17]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

Організація бухгалтерського обліку/ за редакцією професора Ф.Ф. Бутенця.-3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2002.-592 с.

Організація оцінки людського капіталу на підприємствах залізничного транспорту / Т.І. Єфіменко, Т.О. Пєтухова // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. – практ. статей. -Харків: УкрДАЗТ, 2012. - Вип. 37. – С. 186-191.

Філозоп О.В. Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і методика. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства