ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ

Автор(и)

  • І. М. Коваль ХНУБА

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133645

Ключові слова:

сучасний український репертуарний театр, організація діяльності, ціннісно-орієнтоване управління, творчо-виробничій потенціал, компетенції та компетен-тності

Анотація

Статтю присвячено проблемі пошуку концепції організації діяльності такого соціального інституту, як сучасний український репертуарний театр. Останній гине з-за протиріччя між статусною його неприбутковістю, підтриманою бюджетним фінансуванням,  та ринковим устроєм середовищ життєдіяльності. Однією з можливих концепцій тут може бути ціннісно-орієнтована організація діяльності репертуарного театру. За таких умов виникає доцільність прийняти в якості центрального показника діяльності театру його творчо-виробничий потенціал, який потребує напрацювання відповідних компетенцій та компетентностей.

Біографія автора

І. М. Коваль, ХНУБА

директор Харківського академічного театру
музичної комедії, здобувач 

Посилання

Закон України «Про театри і театральну справу» (Відомості Вер-ховної Ради (ВВР), 2005, № 26, ст.350){Із змінами, внесеними згі-дно із Законами № 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199 N 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50 № 955-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.103}

Koller T. What is value-based management? [Text] / Timothy Koller // The McKinsey Quaeterly.– 1994.– N 4.– P. 87 – 101.

Крейдич І.М. Проблеми вартісно-орієнтованого управління розви-тком підприємства. [Текст] / І.М.Крейдич, А.О. Гагарін // Еконо-мічний вісник НТУУ «КПІ».– 2016.– № 13.– С. 208 – 212.

Буко С.Л. Ціннісні орієнтири сучасного менеджменту: автореф. дис. на здобуття вчен. ступ. канд. соціолог. наук: 22.00.04 [Текст] / С.Л. Буко; Інститут соціології Національної академії наук України, Київ, 2009.– 18 с.

Эшуорт Г. Менеджмент, основанный на ценности (Value–based management): Как обеспечить ценность для акционеров. [Текст] / Гари Эшуорт, Джеймс Пол; пер. с англ.– М.: ИНФРА-М, 2006.– 190 с.

Друкер П. Менеджмент. [Текст] / Питер Друкер, Джозеф А. Макь-ярелло; пер. с англ.– М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010.– 704 с.

Дункан Дж. У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки ос-новоположников менеджмента и управленческой практики. [Текст] / Джек У. Дункан; пер. с англ.– М.: Дело, 1996.– 272 с.

Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с буду-щим. [Текст] / А.И. Пригожин.– М.: Издательство «Дело» АНХ, 2010.– 432 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2006.– 512 с.

Хьелл Л.А. Теория личности. [Текст] / Ларри А. Хьелл, Дэниел Дж. Зиглер; пер. с англ.– СПб.: Питер, 2002.– 608 с.

Дрожжина Е.Е. Матрица социолизации личности в социо-культурной среде университета. [Текст] / Е.Е. Дрожжина // Вестник Волгоградского государственного университета.– Серия 7. Фило-софия.– 2011.– № 1 (13).– С. 132 – 137.

Сєріков А.В. Організаційна культура як домінанта в життє-діяльності підприємства: системний підхід. [Текст] / А.В. Сєріков, А.Т. Атреп’єва, А.М. Боженко, Ю.В.Маренич, Ю.О. Рябуха, С.С. Сергеєв // Бізнес Інформ.– 2014.– № 1.– С. 192 – 198.

Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб. Пособие для вузов. / Э.А. Смирнов.– М.: ЮНИТИ, 2000.– 375 с.

Кучин С.П. Економічні засади розвитку суб’єктів соціально-культурної інфраструктури в Україні: монографія, видання друге. [Текст] / С.П. Кучин.– Харків: СПДФО Добринін В.С., 2013.– 356 с.

Рич М. І. Мотивація як основа консолідації цінностей заціка-влених сторін у проекті [Текст] / М. І. Рич // Управління розвит-ком складних систем. – 2016. – Вип. 25. – С. 51-57. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2016_25_10.

Менгер К. Основания политической экономии. [Текст] / Карл Менгер; пер.с нем.// Избранные работы.– М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005.– 496 с.

Бём-Баверк О. фон. Капитал и прибыль; Т. 2: Позитивная теория капитала; Т. 3: Экскурсы. [Текст] / Ойген фон Бём-Баверк; пер. с англ.– Челябинск: Социум, 2010.– 916 с.

Васина Л.Л. О терминах «ценность» и «стоимость» в «Капи-тале»

К. Маркса. [Текст] / Л.Л. Васина // Марксизм и современность. [Электронный ресурс]. URL: http://marksizm.ucoz.ru/publ/51-1-0-698

Орєхова А. І. Ціннісно-орієнтований підхід в системі управ-ління підприємством. [Текст] / А. І. Орєхова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і мене-джмент. – 2016. – Вип. 1. – С. 49-53. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2016_1_13.

Чиркин А.Н. Оценка бизнеса: основы, инструментарий, прак-тика. [Текст] / Г.Б. Смирницкий, А.Н. Чиркин. – К.: Издательство «Арт Экономи», 2013.– 312 с.

Леонтян М. А. Поняття «компетенція» і «компетентність» у теорії освіти [Текст] / М. А. Леонтян // Наукові праці [Чорномор-ського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»].– Сер. : Педагогіка. – 2012.– Том 188.– Вип. 176.– С. 73 – 75.

Райан Б. Стратегический учет для руководителя [Текст]/ Боб Райан; пер. с англ.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.- 616 с.

Сериков А.В. Эффективность хозяйственной деятельности: определение, измерение, синергетическое управление. [Текст] / А.В. Сериков // Економічний вісник Донбассу.– 2011.– № 2(24).– С. 212 – 219.

Фелпс Б. Умные бизнес-показатели: Система измерений эф-фективности как важный элемент менеджмента [Текст] / Боб Фелпс; пер. с англ.- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004.- 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання